ЕИСК призовава лидерите на ЕС незабавно да укрепят международната роля на еврото

В неотдавна прието становище ЕИСК подчертава, че силното евро би допринесло за благосъстоянието на гражданите и предприятията в ЕС, за отстояването на общите ценности и за насърчаването на общите интереси.

Освен това Комитетът смята, че приемането на по-нататъшни мерки за засилване на икономическия растеж и устойчивостта, както и на капацитета за приспособяване на икономиките на еврозоната би довело до по-силна международна роля за еврото. В становището на ЕИСК се отправят препоръки, които излизат извън рамките на предложенията на Европейската комисия.

По-голямото социално и икономическо сближаване, конкурентоспособността и иновациите би трябвало да бъдат основата за по-силна икономика на еврозоната, която да подкрепя общата валута. Различията между държавите членки и вътре в тях трябва да бъдат намалени, тъй като те ограничават икономическите резултати на ЕС.

ЕИСК призовава и за по-единен подход в международната дипломация и за по-проактивна позиция за популяризиране на общите интереси. Това би могло да открие по-големи търговски възможности.

Доизграждането на Икономическия и паричен съюз и на Банковия съюз е друг ясен приоритет за ЕИСК. Във връзка с това Комитетът настоятелно призовава Комисията да проучи варианти за създаване на по-ликвидни и по-безопасни активи в евро. С тях би могло да се противодейства на разпокъсаността на пазара на държавни облигации на еврозоната, която нанася вреди на доверието в еднинната валута.

Научете повече за препоръките на ЕИСК за засилване на международното използване на еврото и многобройните ползи, които това би донесло на гражданите и предприятията в ЕС. (jk)