„Мрежата от мрежи“ на Европа за кръговата икономика готова за предизвикателството на прехода към кръгова икономика

Повече от 350 участници в кръговата икономика от цяла Европа споделиха своите успехи и предизвикателства през втория ден на конференцията на заинтересованите страни в кръговата икономика, организирана от Европейския икономически и социален комитет на 7 март 2019 г.

Килиан Лохан, член на ЕИСК, призова участниците да помислят върху ключов въпрос за развитието на кръговата икономика: Кой ще управлява промяната? Дали това трябва да са потребителите, стопанските субекти или създателите на политики: на кого да се даде предимство?

„Смятам, че при осъществяването на първоначалната промяна отговорността не трябва да се носи от потребителя“, заяви г-н Лохан. Той подчерта: „Промените в бизнес практиките, подкрепени от промени в политиката и политическата инфраструктура, ще създадат среда, в която потребителите ще разполагат с достъпни варианти, които да им позволяват да вземат решения в полза на кръговата и устойчивата икономика.“

Ладея Година Кошир, председател на Европейската платформа на заинтересованите страни по въпросите на кръговата икономика, призова участниците да използват в максимална степен платформата като мрежа за подкрепа, която да им помага за решаване на проблемите, които срещат в своите проекти за кръгова икономика. Тя заяви ясно: „Искаме да бъдем мрежата от мрежи за всички.“

Джоана Дрейк, заместник генерален директор на ГД „Околна среда“, подчерта ключовата роля на участието на заинтересованите страни в инициативите на Европейската комисия за кръгова икономика, като заяви: „Част от техния успех се дължи на акцента върху възходящия подход, при който се разчита на подкрепата и ангажимента на заинтересованите страни чрез сътрудничество, платформи, обмен на най-добри практики и доброволни бизнес подходи.“

Бяха проведени дискусии в осем интерактивни семинара, посветени на следните теми:

  • Картографиране на стратегиите за кръговата икономика в Европа
  • Мнения на потребителите за кръговата икономика
  • Социално измерение на кръговата икономика
  • Градове с кръгова икономика за смекчаване на изменението на климата
  • Кръгови обществени поръчки
  • Инструменти за измерване на прехода към кръгова икономика
  • Творческо новаторство за кръговата икономика
  • Био- и кръгови населени места за развитие на селските райони

Денят приключи с откриването на изложбата „Сродни души“.

Участниците бяха вдъхновени и от нетрадиционните предложения за справяне с предстоящото в кръговата икономика, направени от Рита Алиреджо, председател на фондацията Stars-are-circular. Нейното послание? Бъдете любознателни, осъзнати, щедри и игриви!

Докладите с констатациите от всеки семинар са достъпни тук. (dm)