ЕС трябва да определи ясна стратегия за свързаността между ЕС и Азия

На пленарната си сесия през март Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие становище относно съвместното съобщение „Свързване на Европа и Азия — основни елементи за стратегия на ЕС“, изготвено от Европейската комисия и върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност през септември 2018 г. ЕИСК счита, че това съобщение представлява сериозна пропусната възможност и е изпълнено с много важни стратегически пропуски, че посочените цели са слабо амбициозни и че в него липсва истински задълбочено виждане за развитието на отношенията и свързаността на ЕС с Азия.  

ЕИСК счита, че не са отразени основните икономически и геополитически реалности, а голямото разнообразие или сложността на Азия са отчетени в много малка степен. ЕИСК посочва „с дълбока загриженост“ поне 17 сфери, в които слабо се споменават, или изобщо липсва позоваване на редица неотдавнашни събития от изключително значение, засягащи както ЕС, така и Азия.

Във връзка с тези пропуски в становището се посочва, че не се споменава китайската инициатива „Един пояс, един път“(BRI) — стратегия за развитие, приета от китайското правителство, която се разглежда като ясен сигнал за желанието на Китай да играе по-голяма роля в световен мащаб и да засили своята сфера на влияние. ЕИСК счита, че е наложително ЕС да даде официален отговор на тази инициатива.

ЕИСК също така изразява съжаление, че в съобщението не се споменава нито един от съществуващите диалози между гражданското общество от ЕС и Азия, по-специално водещите органи на гражданското общество за мониторинг, създадени в рамките на тези търговски споразумения. Както посочва докладчикът по становищетоДжонатан Пийл, спрямо Азия не може да се приложи универсален подход и тя никога няма да може да отрази ЕС. Докладчикът, обаче, заявява също, че „ЕС трябва да положи повече усилия, за да спечели сърцата и умовете в Азия“ и че в съобщението се казва разочароващо малко за правата на човека, принципите на правовата държава, доброто управление и демократизацията. (dgf)