Политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от новата стратегия за ЕС

ЕС се нуждае спешно от нова, амбициозна и ясна стратегия за своето бъдеще, която да е в съответствие с Програмата на ООН до 2030 г., ЦУР и други международни ангажименти. Политиката на сближаване трябва да бъде неразделна част от нея. Тази нова стратегия ще предостави и визия за бъдещата политика на сближаване. В проучвателно становище относно бъдещето на политиката на сближаване ЕИСК настоява новите разпоредби за политиката на сближаване за периода след 2020 г. да предвиждат достатъчно ресурси и да гарантират, че тази политика ще стане по-ефективна и видима.

Въпреки че в становището на ЕИСК се съдържа призив да не се забравят специфичните предизвикателства на настоящия момент, в него се подчертава колко е важно да се разработи политика на сближаване за периода 2021-2027 г. Една насочена към бъдещето политика би трябвало да бъде отворена за всички региони и да предоставя инструментите, необходими за справяне с бъдещите предизвикателства, като възприемането на новите технологии, постигането на високо равнище на конкурентоспособност и управлението на прехода към устойчиво развитие и същевременно да създава качествени работни места.

Предложеното от Комисията намаляване на бюджета не е приемливо за ЕИСК, тъй като политиката на сближаване е един от основните стълбове, способстващи за доближаването на ЕС до неговите граждани и за намаляване на различията между регионите на ЕС и неравенствата в обществото. С оглед на това и предвид възникващите нови предизвикателства, бюджетът следва да се запази поне на равнището от предходния период.

В становището се подчертава също, че информацията за въздействието на политиката на сближаване трябва да се разпространява по-ефективно. Поради това настоящите задължения за популяризиране на финансираните проекти могат да се увеличат значително, така че добавената стойност на европейската интеграция като цяло и на политиката на сближаване в частност да стане по-видима за обществеността.

Според ЕИСК силен териториален подход, съчетан с по-голяма свързаност и последователност между политиките на ЕС и националните политики, по-голямо опростяване и по-значително участие на гражданското общество, може да допринесе за повишаване на политическата ефективност. (jk)

 На снимката: общ изглед на пазарния площад в Любачув (Полша), с наскоро обновени със средства на ЕС общински сгради