Ендокринните нарушители: хармонизираното законодателство ще осигури по-ефективна защита за европейските граждани

Ендокринните нарушители са причина за сериозно безпокойство и поради това начините, по които те се използват, трябва да бъдат разгледани посредством съгласувано и хармонизирано законодателство на ЕС. ЕИСК призовава за последователна и цялостна стратегия, която се основава на научни знания и включва план за действие с ясни цели и срокове.

ЕИСК счита, че е много важно да се извърши пълна проверка за пригодност на действащото законодателство, включително на социалното и икономическото му въздействие, за да се установи реалното положение.

„Поради липса на координация действащото законодателство е фрагментирано и понякога непоследователно. Трябва да създадем законодателна рамка, която да ни позволи да се справим с ендокринните нарушители (ЕН) по последователен, съгласуван и научен начин. Те трябва да се използват въз основа на принципа на предпазливостта и следователно в съответствие с вече приетите ефективни разпоредби относно биоцидите и пестицидите“, каза Брайън Къртис, докладчик по становището на ЕИСК относно „Към всеобхватна рамка на ЕС относно ендокринните нарушители“, прието през март. Освен това една дългосрочна стратегия би трябвало да бъде подсилена с реалистичен план за действие, за да се определят цели и крайни срокове.

Комитетът предлага да се създаде финансов механизъм за подпомагане на предприятията и работниците по време на преходния период.

Гражданско общество може да изиграе важна роля за разработването или подкрепата на национални стратегии за повишаване на осведомеността чрез разпространяване на информация относно мерките на ЕС за защита на здравето на гражданите заедно със стимули за образование и обучение. (sma)