ЕС трябва да вземе мерки за засилване на международната роля на единната валута

Предпоставките за пълноценно разгръщане на потенциала на еврото като международна валута включват стабилни макроикономически политики в ЕС, задълбочаване на ИПС и завършване на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари (СКП). За тази цел обаче са необходими преди всичко взаимно доверие и споделена от всички държави членки визия за бъдещето на икономиката на ЕС. Това са основните заключения от проведеното неотдавна от ЕИСК изслушване на тема „Засилване на международната роля на еврото“.

По-силното евро би означавало по-ниски трансакционни разходи и по-малки рискове за европейската промишленост и потребители. Европа би засилила влиянието си на световната сцена и би укрепила суверенитета си. Според изказалите се на изслушването друга причина да се засили допълнително международната роля на еврото е, че настоящата водеща валута в света – американският долар – се политизира твърде много през последните години. На този фон еврото има потенциала да спомогне за изграждането на многополюсна и по-устойчива международна финансова система.

Ораторите като цяло приветстваха инициативата на Комисията за засилване на еврото, но се изказаха критично за възможния ѝ обхват. Американският долар остава силен на пазарите заради пазарната дълбочина и ликвидност. На равнище ЕС съюзът на капиталовите пазари би имал потенциала да развива и интегрира пазара, който би било важно за международната роля на еврото.

Сред останалите ключови предпоставки за постигането на силно евро ораторите посочиха икономическата конвергенция във възходяща посока, засиленото социално сближаване, по-активната европейска дипломация в рамките на международните форуми и общата европейска визия по определени стратегически въпроси, като ефективен отговор на индустриалните и климатичните промени от страна на европейската финансова система.

Изслушването беше ценен принос за работата на ЕИСК по неговото становище относно съобщението на Европейската комисия „Към укрепване на международната роля на еврото“. (jk)