ЕИСК предлага план за бъдещето на Европа

Председателят Жайе ще го представи в Сибиу на 9 май

ЕС трябва да се приближи до гражданите си и да стане световен лидер в областта на устойчивото развитие, заявява ЕИСК в амбициозно становище относно бъдещето на ЕС. Комитетът призовава за нова стратегия на ЕС, прилагаща цялостен и междусекторен подход и насочена към потребностите на европейските граждани и устойчивостта, и предлага политически препоръки относно единадесет приоритета. Новата всеобхватна стратегия за изпълнение на Програмата до 2030 г. трябва да бъде подкрепена от амбициозен бюджет на ЕС.

Препоръките на ЕИСК за политиките са свързани с единадесет приоритета, сред които е и управлението. Относно този приоритет ЕИСК препоръчва всички вътрешни и външни политики на ЕС да бъдат съгласувани и съобразени с целите за устойчиво развитие (ЦУР), като се вземат предвид принципите на ефективност и пропорционалност.

Относно приоритета „Европа на гражданите“ ЕИСК се застъпва за предприемането на мерки за по-нататъшно засилване на гражданското участие в изготвянето на политиките на ЕС, за да се върнат у хората подкрепата за процеса на интеграция в ЕС и вярата в него.

Друг приоритет за новата стратегия следва да бъде засилената комуникация относно политиките на ЕС. Чрез надеждна информация по същество и представена по жив начин би могло, наред с другото, да се повиши осведомеността на гражданите за постиженията на ЕС и за ползата от общите действия.

Препоръчва се още относно устойчивото развитие приоритет на бъдещата стратегия да бъде изпълнението на международните ангажименти на ЕС в областта на климата, биологичното разнообразие и водите. Това означава, че трябва да се гарантира поне цялостното и незабавно изпълнение на Парижкото споразумение и да се ускори справедливият и устойчив преход към високо равнище на доставки на енергия от възобновяеми източници.

Сред единадесетте приоритета е и силно социално измерение, което следва да засили сближаването в рамките на ЕС, например чрез подобряване и увеличаване на инвестициите в образователните системи във всички области. Друга цел следва да бъде разработването на общ, всеобхватен и балансиран подход към миграционната политика.

И накрая, европейският бизнес трябва да се превърне в по-силен участник на световната сцена по отношение на устойчивостта. Устойчивите предприятия ще се справят успешно с цифровата трансформация и ще продължат да бъдат двигатели на иновациите и творчеството. За устойчивата икономика са необходими свободна и справедлива търговия, конкретни правила за обществените блага и услуги и справедливо данъчно облагане.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе ще представи плана на ЕИСК за бъдещето на Европа на конференцията „Бъдещето на Европа. Перспективи за съвременното развитие“, която ще се проведе в Сибиу, паралелно със срещата на най-високо равнище относно бъдещето на Европа на 9 май.

Резюме на плана на ЕИСК за бъдещето на Европа се намира на europa.eu/!wY47tn. (jk)