„Все още има много какво да се направи, за да се гарантира, че гражданите с увреждания в Европа могат да гласуват“

ЕИСК инфо разговаря с Кшищоф Патер, член на ЕИСК, във връзка с доклада „Права на практика на хората с увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент“.

ЕИСК инфо: Какво Ви накара да започнете работа по този доклад?

Кшищоф Патер: В програмните си документи, политическите си декларации и законодателните си инициативи институциите на Европейския съюз често изразяват загриженост относно основните права на различните социални групи в ЕС. Считаме, че съществуващите правни решения в ЕС могат да бъдат модел за други региони по света. Много политици изпадат в самодоволство, считайки, че нашата демокрация е близо до идеала.

Не съм съгласен с подобен подход. Според мен предстои все още много работа в тази област. Една от първите стъпки би трябвало да бъде да се гарантира, че всички хора с увреждания имат реално и активно право на глас и възможността да гласуват. Убеден съм, че общество, което приема ситуация, в която лице с увреждане е лишено от правото си на глас поради действащите разпоредби, никога няма да бъде в състояние да приеме изцяло правата на други дискриминирани социални групи. При изготвянето на доклада исках преди всичко да покажа съществуващите пречки пред упражняването на правото на глас и да привлека вниманието към техния мащаб. Същевременно обаче исках да приведа положителни примери от някои страни, илюстрирайки техния подход към избирателните права на хората с увреждания.

Какво целите да постигнете с този доклад? Получихте ли вече някакви коментари?

Докладът показва тъжната реалност. За мнозина той потвърждава, това, за което се говори от години. Същевременно обаче в него са събрани многобройни положителни примери. За организациите, които се занимават с правата на хората с увреждания в държавите членки, или в по-общ план – с правата на човека, той представлява своеобразно ръководство с инструкции, показващо потенциалните насоки на промяна на равнището на отделните държави членки. Решението на Германския конституционен съд, което дава възможност на хората с умствени увреждания да гласуват на изборите за Европейски парламент през 2019 г. и взето месец след приемането на доклада на ЕИСК, е още един пример за премахване на съществуващите пречки.

Докладът беше изпратен на много институции, отговарящи за провеждането на изборите в държавите членки. Той би трябвало да им даде възможност да сравнят степента на адаптиране на решенията към нуждите на хората с увеждания, с решенията, възприети в други страни, и да предприемат необходимите законодателни инициативи.

Дали на следващите избори за Европейски парламент през 2024 г. по-голямата част от избирателите с увреждания ще могат да гласуват?

Има два начина да се промени съществуващата реалност. Първият е, да се преразгледат правилата, които уреждат изборите за Европейски парламент. Тъй като ЕС изисква гражданин, живеещ в друга държава членка, да има право да гласува на изборите за Европейски парламент, е възможно също така да се приеме законодателство, с което да се гарантира правото на глас на всички граждани с увреждания, считано от изборите през 2024 г. Ако тези разпоредби бъдат приети, подобни промени могат да се очакват на равнището на националните или местните избори, провеждани независимо от държави членки. Вторият, по-бавен – са законодателните промени на равнището на държавите членки. По този начин също може да се подобри значително упражняването на правото на глас на хората с увреждания на следващите избори за Европейски парламент.