Загубата на биологично разнообразие е заплаха за нашето изхранване

This page is also available in

ЕИСК бие тревога и обвинява Комисията и държавите членки в липса на политическа воля

ЕИСК бие тревога през едно лято със силни бури, свлачища и други необичайни климатични явления. Досега редица предложения на ЕИСК за по-добро опазване на околната среда бяха посрещнати без реакция от Комисията и държавите членки. „Отново призовава Комисията и държавите членки да гарантират бързо и последователно изпълнение на стратегията за биологичното разнообразие, по-специално на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и на Директивата за водите като важно средство за защита на биологичното разнообразие", заяви членът на ЕИСК от Германия Луц Рибе, позовавайки се на своето становище относно политиката на ЕС в областта на биологичното разнообразие.

„Натура 2000“ - 20 години закъснение: ЕИСК призовава за специален бюджет

Мрежата  „Натура 2000“ се основава преди всичко на Директивата за местообитанията със специални защитени зони за птици съгласно Директивата за птиците. Нейната цел е опазване на редките растителни и животински видове, както и на уникалните биотопи в определени области. Тази мрежа би следвало да бъде завършена през 1995 г. Сега, през 2017 г., почти всички защитена зона по „Натура 2000“ най-накрая са определени – те обхващат около 18% от площта на ЕС, но много от тези защитени зони все още не се ползват от постоянна правна защита, а едва за малко повече от половината има планове за управление. „Това е свидетелство за неспособността или просто за нехайството на част от ЕС и на много от неговите държави членки. Разбираме, че ЕС е изправен пред многобройни предизвикателства като например Брексит, безработица и тероризъм, по които ние в качеството си на представители на гражданското общество работим рамо до рамо с Комисията. Не бива да забравяме обаче, че биологичното разнообразие е нашата прехрана и че ако ограбването на природата продължи, това ще ни лиши от тази прехрана", предупреждава г‑н Рибе. ЕИСК счита, че една от основните причини за изоставането в постигането на първоначалните цели фактът, че зоните по „Натура 2000“ се финансират почти изцяло от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). „В тези два фонда „Натура 2000“ се сблъсква с много други проекти, в резултат на което опазването в много от случаите губи.  Винаги сме предупреждавали за този конфликт на интереси и отново призоваваме Комисията бързо да одобри допълнителен бюджет за „Натура 2000“, базиран върху точно изчисляване на разходите“, подчертава г-н Рибе. Според експертите са необходими 10 милиарда евро годишно, предимно за компенсации на загубите собствениците на земя или за заплащане за специални услуги. „Опазването на околната среда е обществено благо и не трябва да се извършва за сметка на собствениците на земя“, заявява ЕИСК.

Биологичното разнообразие е междусекторен въпрос: то трябва да бъде отчетено при реформата на ОСП

Опрашителите или деструентите, както и много други видове не могат да бъдат запазени, ако акцентът се поставя изключително върху обозначаването на защитените зони. Биологичното разнообразие трябва да бъде включено и в други политики, особено в селскостопанския сектор. Именно този сектор — както основателно подчертават Комисията и Съвета — оказва най-голям натиск върху земните екосистеми. „Поради това се надяваме, че „приоритетните екологични площи“ и предстоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) също ще бъдат насочени към постигането на целите в областта на биологичното разнообразие", заявява г-н Рибе.

Непоследователността в политиките на ЕС не се отнася само за селскостопанската политика; липса на прилагане и на конкретни действия може да бъде открита и в други области на политика. Според ЕИСК биологичното разнообразие може да бъде сравнено с опазването на климата, към което би трябвало да се подходи посредством всички политики. Става дума не само за опазване на животинските и растителните видове, а за условията на човешкото съществувание и поради това този въпрос би трябвало да бъде междусекторен.

По отношение на опазването на биологичното разнообразие, ЕИСК подчертава, че в ЕС не липсват закони, регламенти, политически декларации и препоръки. „Проблемът е в тяхното прилагане. Цялата тази правна рамка не струва хартията, на която е написана, докато не намери израз в реални действия“, заключава г-н Рибе. Комисията разполага с инструментите и средствата, не на последно място и в рамките на европейския семестър, да насърчи държавите членки да изпълняват своите задължения. За нас този пропуск е знак за „липса на политическа воля и сътрудничество“ от страна на Комисията и държавите членки.

Downloads

Loss of biodiversity endangers our livelihood