Трансграничните услуги насърчават растежа, сочи проучване

Според ново проучване, изготвено по поръчка на Европейския икономически и социален комитет, трансграничните услуги генерират нови работни места и икономически растеж. Те са благотворни за всички страни от ЕС и за различните видове работни места — както трудоемките, така и наукоемките. В документа се излагат доказателства за това, че липсата на стриктно регулиране на вътрешния пазар на трансгранични услуги е от полза за икономиката на ЕС. Намаляването на дела на трансграничните услуги с 1 % би струвало на икономиката на ЕС около 8 милиарда евро.

През 2014 г. почти 11 милиона работни места в ЕС са се основавали на износа на трансгранични услуги. От 2000 г. насам броят на служителите, зависещи от трансграничните услуги, се е увеличил почти двойно. Докато общата заетост в ЕС се е увеличила с 5,5 %, заетостта, зависеща от трансграничните услуги, е нараснала с 94 %. Това очевидно демонстрира положителното въздействие върху икономиката на ЕС. Държавите с по-голям дял в трансграничните услуги са отчели много по-голям растеж на заетостта и БВП в сравнение с държавите, които са участвали в по-малка степен в трансграничния пазар на услуги.

„Проучването доказва, че трансграничните услуги не представляват нито социален дъмпинг, нито опасност за икономиките на държавите членки. Все по-стриктното регулиране на трансграничните услуги би оказало негативно въздействие върху икономиката и би подкопало целостта на единния пазар“, заяви заместник-председателят на група „Работодатели“ Петер Клевер.

Според документа — противно на обществените представи — 3 от всеки 4 трансгранични работни места са в държавите от ЕС-15. Почти 40 % от командировките на работници се осъществяват от една държава с високи заплати в друга. Това ясно показва, че икономиките на всички държави — членки на ЕС, се облагодетелстват от трансграничните услуги. През 2014 г. общата добавена стойност, зависеща от износа на трансгранични услуги, във всички 28 държави членки беше 625 милиарда евро.

Освен това трансграничните услуги не се свеждат само до трудоемките, нископлатени работни места. Делът на работните места в наукоемките сектори, зависещи от трансграничните услуги, е нараснал почти толкова, колкото и делът на трудоемките работни места.

Проучването също така разкрива, че държавите с по-висок дял на трансграничните услуги имат средно по-нисък дял на хората, изложени на риск от бедност и социално изключване, и отчитат по-високо равнище на щастие и удовлетвореност от живота.

Проучването беше изготвено от аналитичния център IW Consult и беше поръчано от Европейския икономически и социален комитет по искане на група „Работодатели“. Документът може да бъде свален от следния линк: https://europa.eu/!yQ36mK.

Downloads

PR 29/2019: Cross-border services boost growth – study says
Executive summary