Последна покана за внасяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за действия в областта на климата за 2021 г.

This page is also available in

Краен срок за подаване на кандидатури: 30 юни

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани организации на гражданското общество и отделни лица с творчески проекти, посветени на изменението на климата, да кандидатстват за неговата Награда за гражданското общество за 2021 г.

Тази година със знаковата награда ще бъдат отличени инициативи, допринасящи за успеха на Европейския зелен пакт.

Затова ЕИСК търси проекти, които способстват за промяната на нормите и поведението и вдъхновяват хората да станат част от решението, а не на проблема в областта на климата. Нашите потенциални кандидати се стремят да направят местните икономики по-екологични или да стимулират прехода към общества с нулеви нетни емисии на местно или регионално равнище.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 10,00 ч. (брюкселско време) на 30 юни 2021 г.

ЕИСК, който изразява мненията на профсъюзите, неправителствените организации и организациите на работодателите на равнището на ЕС, обяви през април началото на конкурса с награди на обща стойност 50 000 евро. Наградата ще бъде присъдена на максимум петима победители на церемония по награждаването, която се очаква да се проведе в Брюксел на 8—9 декември 2021 г., в зависимост от здравната ситуация.

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. За нея могат да кандидатстват и физически лица, пребиваващи в ЕС. За да бъдат допустими, инициативите и проектите трябва да бъдат осъществени в ЕС и трябва вече да са приключени или да са в процес на изпълнение.

Тези, които са планирани, но чието изпълнение не е започнало до 30 юни 2021 г., ще бъдат отхвърлени.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/.

 

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА

Тази година ЕИСК ще присъди своята Награда за гражданското общество на изключителни проекти и инициативи, засягащи поне един от следните въпроси:

 • насърчаване на пълноценното участие и/или приемането на гражданското общество в прехода към неутрално по отношение на климата общество;
 • насърчаване на участието на гражданите в дебата за климата;
 • разработване/осъществяване на проекти, които вдъхновяват и насърчават преход към съобразен с изменението на климата начин на живот за хората в тяхната местна среда и на работното място, включително от страна на работодатели или организации на работници;
 • насърчаване на осведомеността в областта на климата сред потребителите или насърчаване на промяна в поведението и обществените норми в контекста на свързаната с климата криза;
 • разработване/осъществяване на проекти, които се застъпват за активни политики в областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище;
 • насърчаване на справедливостта в областта на климата в широк смисъл, като се вземат под внимание правата на човека и социалната отговорност на предприятията; насърчаване на осведомеността в областта на климата сред по-широки, по‑разнообразни и/или намиращи се в неравностойно положение/маргинализирани аудитории; гарантиране, че нито една група от обществото не е изоставена в прехода към неутрални по отношение на климата икономика и общество;
 • насърчаване на образованието в областта на климата в училищата от всички степени; разработване/осъществяване на проекти, които повишават осведомеността относно изменението на климата и решения за него сред децата и младежите;
 • повишаване на осведомеността относно въздействията на изменението на климата и насърчаване на действия, чиято цел е да се повишат устойчивостта и адаптирането спрямо изменението на климата;
 • насърчаване на участието на гражданското общество в изпълнението на политиките в областта на климата на местно/регионално/национално или европейско равнище;
 • насърчаване на активното гражданство и овластяването посредством участие в проекти, насърчаващи справедлив преход и създаващи нови граждански взаимодействия, което води до неутрална по отношение на климата икономика;
 • насърчаване на активното ангажиране на младите хора в предлагането и прилагането на решения в областта на климата, както и овластяване на младите хора да участват в процесите за вземане на решения относно политиките в областта на климата и околната среда на местно/регионално/национално или европейско равнище.

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

През 2021 г. ЕИСК ще връчи 12-ата си Награда за гражданското общество. Всяка година, посветена на различна тема от специално значение за ЕС, с наградата се отличават и насърчават инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни лица, допринесли значително за утвърждаването на общите ценности, които са в основата на европейското сближаване и интеграция.

Любезно Ви приканваме да окуражите организации на гражданското общество от Вашата страна или от Вашата мрежа да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2021 г., което ще допринесе за това стойностни проекти да получат признание.