Последна покана за представяне на проекти за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г. относно равенството между половете

Краен срок за подаване на заявления: 6 септември

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) кани организации на гражданското общество и лица от целия Европейски съюз да кандидатстват за Наградата за гражданското общество. Тази година с наградата ще бъдат отличени инициативи за борба срещу свързаните с пола стереотипи чрез защита на равните възможности за жените и мъжете и равното им третиране във всички сфери на икономическия и социалния живот.

Крайният срок за подаване на заявления е 10 ч. (брюкселско време) на 6 септември 2019 г.

ЕИСК, който изразява мненията на профсъюзите, неправителствените организации и организациите на работодателите на равнището на ЕС, обяви през юни началото на конкурса с награди на обща стойност 50 000 евро. Ще бъдат определени до петима победители, които ще получат наградата на церемония на 12 декември 2019 г. в Брюксел.

В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско равнище. Могат да кандидатстват и физически лица. Може да се кандидатства с инициативи, които са осъществени или са в процес на осъществяване.

Пълният списък с изисквания и формулярът за кандидатстване са поместени на уебсайта на ЕИСК – http://www.eesc.europa.eu/civilsocietyprize/

ПОВЕЧЕ ЗА ТЕМАТА НА ТАЗГОДИШНАТА НАГРАДА

През тази година ЕИСК ще присъди наградата на гражданското общество на изключителни проекти и инициативи, отнасящи се до поне един от следните въпроси:

  • борба срещу свързаните с пола стереотипи, дискриминационно социално поведение и предразсъдъци във всички сфери на икономическия и социалния живот, или повишаване на осведомеността за тях;
  • повишаване на осведомеността за последиците от свързаните с пола стереотипи, създадени в медийно съдържание;
  • насърчаване на участието на жените в професии, в които традиционно преобладават мъжете, например в секторите на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) и ИКТ, и борба с половата сегрегация в образованието;
  • борба срещу разликите в заплащането и пенсиите на жените и мъжете;
  • насърчаване на предприемачеството сред жените, равенство в органи за вземането на решения, икономическа независимост на жените и баланс между професионалния и личния живот;
  • справяне със специфичните предизвикателства, пред които са изправени жените в уязвима позиция: самотни майки, жени с увреждания, жени мигранти, от етнически малцинства или нискоквалифицирани работнички.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА НАГРАДАТА ЗА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

С Наградата за гражданското общество, която се присъжда за единадесета поредна година, ЕИСК отличава и насърчава инициативи и постижения на организации на гражданското общество и/или на отделни лица, допринесли значително за утвърждаването на общите ценности, които са в основата на европейското сближаване и интеграция. През 2018 г. Наградата на ЕИСК за гражданското общество беше връчена на проекти на тема идентичности, европейски ценности и културно наследство в Европа.

Любезно Ви приканваме да окуражите организации на гражданското общество от Вашата страна да кандидатстват за Наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2019 г., което ще допринесе за това стойностни проекти да получат признание.

Work organisation

Downloads

PR 37/2019: Last call to enter projects for the EESC's 2019 Civil Society Prize on gender equality