Европейски ден на потребителите 2018 г. – Потребителите имат нужда от по-добра защита онлайн

This page is also available in

Как най-добре да се гарантира защитата на потребителите онлайн – Това беше акцентът на 20-ото издание на Европейския ден на потребителите, съвместна инициатива на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Икономическия и социален съвет на Република България, която се проведе на 20 март в София. На конференцията „Цифровата икономика: ползи за потребителите“ експерти и политици имаха възможност да обсъдят новите предизвикателства, които цифровизацията поставя пред потребителите както от европейска, така и от национална гледна точка.

Начини за подобряване на защитата на потребителите

„Европейският проект означава управление на промените при зачитане на правата и защита на хуманността“, каза председателят на секция „Единен пазар, производство и потребление“ на ЕИСК г-н Мартин Зикер. Той подчерта, че при условие че цифровата икономика предоставя избор, комфорт и удобство на потребителите, е изключително важно да се гарантира, че те са защитени както онлайн, така и офлайн.

Г-н Франсиско Фонсека Морийо, заместник генерален директор, ГД „Правосъдие и потребители“ на Европейската комисия, посочи, че европейските потребители са най-добре защитените потребители в света както онлайн, така и офлайн, но „последните големи скандали, например масово отменените полети, откроиха слабости в защитата на потребителските права“. Той добави, че следователно правилата трябва да се прилагат и изпълняват по-добре. През април Комисията ще представи „Нов търговски механизъм за потребителите“, за да обнови съществуващите правила и подобри защитата на потребителите.

Ораторите се съгласиха, че една от областите, по които трябва да се работи, е предоставянето на информация на потребителите относно продуктите и услугите. „Всички знаем, че прекалено големият обем информация не носи никаква информация“, отбеляза г-н Зикер, като обърна внимание на предоставяните онлайн условия, които често са твърде дълги или неясни.  Изчислено е, че около 1% от населението в световен мащаб чете тези условия, докато 72% не знаят какъв вид информация се събира за тях от страна на работещите онлайн предприятия.

Приоритетите на България за цифровото бъдеще

При условие че животът ни става все по-зависим от новите технологии, потребителите ще имат нужда от повече предпазни мерки. Българското председателство на Съвета на ЕС постави началото на инициатива за подкрепа на развитието на цифровия единен пазар, като представи законодателни изменения, насочени към премахване на основните пречки пред трансграничната търговия по силата на договорното право. „Тези изменения ще спомогнат за подобряване на положението чрез предоставяне на хармонизирани правила за цифровото съдържание и продажба на стоки на цифровия пазар. Ще укрепим доверието в цифровата икономика в ЕС и това ще допринесе за икономическия растеж и по-доброто функциониране на вътрешния пазар“, заяви г-н Емил Караниколов, министър на икономиката на Република България.

Г-н Лалко Дулевски, председател на Икономическия и социален съвет на Република България, изрази загриженост относно рисковете, с които децата могат да се сблъскат в ерата на цифровите технологии. Той предупреди, че поради нарастващото неравенство в доходите много деца може да нямат възможност да придобият уменията, необходими за достъп до трансформирания пазар на труда. „Това е сериозен проблем, на който отделяме специално внимание. Става въпрос за подготовката на следващото поколение и предотвратяването на риска младите хора да бъдат изключени от икономиката и пазара поради настъпващите в резултат на цифровизацията промени“, заяви г-н Дулевски.

В същото време г-жа Ева Майдел, член на Европейския парламент от България, обърна внимание на свободното движение на данни, което е от особено значение за следващото поколение цифрови услуги. Изчисленията сочат, че публичният сектор би спечелил до 1,4 милиарда евро допълнителни приходи, ако ограниченията за локализиране на данни се премахнат. „Свободното движение на данни би улеснило МСП и стартиращите предприятия да развиват иновативни услуги и да навлизат на нови пазари. Това е много важно досие, по което работим в момента в ЕП и което се надяваме да бъде приключено по време на българското председателство“, заяви г-жа Майдел.

Цифровото разделение продължава да съществува

Днес повече от 44% от световното население има достъп до интернет в сравнение с 1% преди двадесет години. Миналата година 87% от европейските граждани са имали достъп до интернет, а 57% са закупили стоки или услуги по интернет. Все още обаче съществуват големи различия между европейските държави – през 2017 г. 82% от гражданите на Обединеното кралство са закупили стоки или услуги по интернет, докато в Румъния същият показател е бил едва 16%.

 

Downloads

PR 14/2018 European Consumer Day 2018: Consumers need better protection online