Отговорът на ЕС на епидемията от COVI-19 и необходимостта от безпрецедентна солидарност между държавите членки

This page is also available in

За спешен и цялостен европейски план за икономическо възстановяване

Кризата с COVID-19 представлява преди всичко извънредна ситуация, свързана с човешкото здраве, второ, тежка икономическа и социална заплаха и трето, потенциално предизвикателство пред демократичните институции.

Изправен пред настоящата криза — една от най-тежките в неговата история, ЕС трябва да се ръководи от принципа, че Съюзът трябва да се разглежда като общност с обща съдба. Позовавайки се на този принцип, ЕИСК припомня, че е възможно да бъдат приети и координирани общи и солидарни мерки, за да се противодейства на отрицателните здравни, икономически и социални последици от кризата, предизвикана от COVID-19.

В това отношение ЕИСК оценява бързата реакция на Европейската комисия и приветства всички обявени досега мерки на ЕС. ЕИСК обаче счита, че тези мерки са само първият осезаем израз на солидарността и отговорността на ЕС спрямо неговите граждани, дружества и работници, както и необходима първа стъпка от жизненоважно значение в общата ни борба с пандемията.

Същевременно Комитетът счита, че за да бъдат ефективни, мащабът на мерките и размерът на мобилизираните ресурси трябва да съответстват на мащаба на извънредната ситуация. Преживяваме извънреден момент, в който гражданите, предприятията и работниците в ЕС са подложени на непоносим натиск и с основание се опасяват за своето здраве, работните си места и бъдещето на своите деца. Този момент изисква силно политическо ръководство и единодушни смели действия от страна на европейските политически лидери. Нашите граждани, а и историята, ще съдят за нас по това какви действия ще предприемем или не ще успеем да предприемем в този извънредно важен момент.

ЕИСК е убеден, че в тези времена на голяма несигурност само цялостен европейски план за икономическо възстановяване би позволил на държави – членки на ЕС, техните граждани, предприятия и работници да се справят по най-добрия начин с последиците от пандемията от COVID-19 и да изградят отново по-устойчива и издръжлива на сътресения европейска икономика.

Според ЕИСК този план за възстановяване следва да включва, на първо място, действия за осигуряване на адекватни фискални и парични политически ответни мерки в целия ЕС, които да съответстват на измерението и целите на нашия Икономически и паричен съюз, а именно:

  • проучване на пълния потенциал на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС), за да се помогне активно на всички държави членки да възстановят доверието в пазарите чрез неговите превантивни кредитни линии, които следва да бъдат мобилизирани бързо и без дискриминиращи условия, като същевременно се адаптира по подходящ начин ценовата политика, за да се отчетат настоящите равнища на изключително ниски пазарни лихвени проценти;
  • бързо създаване на току що предложения от Комисията Европейски инструмент за временна подкрепа (SURE). Това ще бъде важен инструмент за смекчаване на икономическите и социалните последици от пандемията от COVID-19 с конкретната цел да се защитят работните места и работещите;
  • създаване на специален фонд „COVID-19“, който ще представлява „военната хазна“ на ЕС, за да се осигури възможно най-голяма финансова подкрепа за всички държави — членки на ЕС, на два етапа: на първо време — за справяне с извънредната здравна, икономическа и социална ситуация, а впоследствие, след преодоляването на извънредната здравна ситуация — за възстановяването на европейската икономика. Достъпът до този фонд трябва да бъде еднакъв за всички държави членки и следва да бъде насочен към предотвратяване на фалита на предприятията, гарантиране на заетост и подпомагане на европейските дружества и самостоятелно заети лица да се възстановят във възможно най-кратки срокове;
  • укрепване на антицикличната функция на Европейската инвестиционна банка чрез увеличаване на капацитета ѝ, утвърждаване на ролята на ЕЦБ като кредитор от последна инстанция, който следва да може да предоставя неограничена ликвидност чрез допълнителни неконвенционални мерки на паричната политика, с цел да се посрещнат нуждите от ликвидност на реалната икономика, да се запази целостта на еврозоната, да се укрепи функционирането на единния пазар и да се подкрепи ролята на ЕС като глобален икономически фактор.

В съответствие с позицията на Европейския парламент ЕИСК настоятелно призовава Комисията да преразгледа незабавно настоящия бюджет на ЕС, за да вземе предвид измерението на кризата, свързано с COVID-19, като:

  • мобилизира наличните финансови маржове в бюджета за 2020 г.;
  • пренасочи излишъка на ЕС от 2019 г., вместо да връща тези средства на държавите членки, и да използва изцяло тези средства за улесняване на бюджетирането на действията, свързани с борбата с коронавируса, за предпочитане на равнище ЕС;
  • измени действащото законодателство в областта на сближаването, така че държавите членки да могат да разполагат с повече гъвкавост, за да правят прехвърляния между различните програми на политиката на сближаване, за да пренасочват бързо ресурсите там, където те са най-необходими.

Освен това е ясно, че напълно функциониращ единен пазар е по-важен от всякога и че неговото завършване ще бъде крайъгълен камък на възстановяването. Понастоящем от жизненоважно значение е, опазвайки здравето на своите граждани, държавите членки да създадат зелени коридори, които да позволяват свободното движение в Съюза на стоки и доставки от критично значение.

Освен това ЕИСК е твърдо убеден, че пандемията от COVID-19 изведе на преден план суровата истина, че ЕС не разполага с необходимите правила и условия, за да се справи с подобна извънредна ситуация по бърз и последователен начин. Суровите уроци, извлечени от тази извънредна здравна ситуация, трябва да поставят в европейския дневен ред създаването на „Здравен съюз на ЕС“.

COVID-19 ще окаже значително отрицателно въздействие върху постигането на целите за устойчиво развитие и целите на Европейския зелен пакт. Поради тази причина ЕИСК набляга на необходимостта тази непосредствена заплаха да бъде преодоляна във възможно най-кратък срок и усилията за възстановяване да се съсредоточат без излишно забавяне върху ЦУР и Зеления пакт.

Запазване на върховенството на закона и европейските ценности

Европейският съюз се основава на общи европейски ценности, които не подлежат на обсъждане при никакви обстоятелства[1]: зачитане на човешкото достойнство и правата на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона. Тези ценности не могат да бъдат пренебрегвани, когато ЕС и неговите държави членки са изправени пред извънредна ситуация и нейните последици от гледна точка на икономическите и социалните предизвикателства. Въпреки че отговорът на настоящата криза трябва да бъде бърз и оправдава някои извънредни и ограничени във времето мерки, те не могат да противоречат на върховенството на закона и да застрашат демокрацията, разделението на властите и основните права на европейските граждани. ЕИСК настоява всички политически мерки в това отношение да бъдат в пълно съответствие с нашите общи ценности, посочени в член 2 от ДЕС.

Тази епидемия е тест за солидарността — политическа, финансова, социална и научна — за целия Европейски съюз. Трябва да обединим усилията си за борба с обща екзистенциална заплаха, която не зачита границите, да гарантираме, че разполагаме с необходимите ресурси, за да сложим край на тази епидемия и да намерим общи отговори на общите проблеми.


[1]             Становище на ЕИСК SC/052 относно „Бъдещето на ЕС: ползи за гражданите и зачитане на европейските ценности“.