Над 97 000 работни места бяха запазени чрез временна схема за субсидиране на заплатите.

This page is also available in

 

Веселин Митов
Конфедерация на труда „Подкрепа“

Икономическите мерки, предприети в България по време на пандемията, бяха съгласувани и приложени чрез взаимодействие и консенсус между профсъюзите, правителството и работодателите. Социалният диалог беше успешно използван за разработване на схеми за непълно работно време и на различни схеми за поддържане на заетостта, предотвратявайки по този начин масови съкращения. КТ „Подкрепа“ участва активно в процеса на диалог и консултации с цел оказване на влияние върху разработването на политики. Нашият приоритет беше намирането на бързи и ефективни решения в областта на здравето и безопасността, работата от разстояние, провеждането на редовни конкурси, както и гарантирането на стабилността на системата за социална сигурност. 

Като положителен пример можем да посочим временната схема за субсидиране на заплатите, която обхваща 60 % от заплатите на работниците и служителите на предприятията, които са били принудени временно да преустановят дейността си. Благодарение на това над 97 000 работници успяха да запазят работните си места.

Освен това КТ „Подкрепа“ приветства мярката за намаляване, от 20 % на 9 %, на данък добавена стойност за ресторантите, сектора на общественото хранене и книгите от това лято до края на 2021 г. За нас тази мярка ще доведе до две допълнителни положителни последици, а именно:

  • на работещите в ресторантите и заведенията за обществено хранене ще се гарантира по-висок доход поради въведеното задължение за увеличаване на минималния праг на социално осигуряване за тази дейност от 560 на 800 лева. На практика ще има реално увеличение на тяхното нетно заплащане;
  • мярката ще подкрепи ограничаването на незаконното наемане на работа в туристическия сектор.

За нас защитата на работниците срещу неблагоприятните последици от кризата означава не само повишаване на защитата на типичните работни места. Става въпрос също така за включването и по-добрата защита на лицата, които работят в периферията: работниците с нестандартни форми на заетост, работниците с работно време „нула часове“ и нископлатените работници с несигурни условия на труд. Продължаващите пропуски в обхвата на социалната закрила за тези работници представляват основно предизвикателство за България.