PDF export

Европейският съюз трябва да се издигне от пепелта на #Coronacrisis

This page is also available in

Силна подкрепа за Европейската комисия и Европейския парламент — Европейският съвет не може да се провали!

Преди днешното гласуване в Европейския парламент във връзка с категорична резолюция за определяне на тона на срещата на държавните и правителствените ръководители през следващата седмица и с оглед на солидния пакет от мерки, предложен от Еврогрупата през изминалата седмица на 9 април, в подкрепа на европейската икономика, убеден съм, че ЕС сега повече от всякога има възможността и задължението да се издигне от пепелта като феникс.

Вече е постигнато споразумение за силна защитна мрежа на ЕС в размер на повече от 500 милиарда евро, която е в допълнение към безпрецедентните решения от месец март в опит за намиране на решение на най-голямото предизвикателство пред Европа, нейните държави членки и граждани от Втората световна война насам.

Европейският съюз вече създаде силни предпазни механизми за защита на европейските работници, предприятия и правителства и за преодоляване на многобройните извънредни ситуации вследствие на пандемичната криза. Той промени икономическите си правила, задейства общата клауза за дерогация от Пакта за стабилност и растеж, увеличи гъвкавостта по отношение на правилата за държавната помощ, осигури най-голямото вливане на ликвидност от страна на ЕЦБ (вече 870 млрд. евро) и предприе редица други мерки във връзка със съществуващите бюджети на ЕС. На последно място, но не и по значение, Еврогрупата предложи допълнителен пакет, включващ SURE, в подкрепа на националните схеми за осигуряване срещу безработица; нова схема за кредитиране на ЕЦБ и възможната употреба на превантивните кредитни линии на Европейския механизъм за стабилност за извънредни разходи за здравеопазването на държавите членки от еврозоната без допълнителни условия, като в същото време разреши използването на механизма за подкрепа за платежния баланс в помощ на държавите членки, които не са приели еврото.

В рамките на по-малко от четири седмици ЕС направи повече, отколкото за четири години след кризата от 2008 г., като вече одобрените мерки се оценяват на стойност от над 3 трилиона евро.

Първият приоритет понастоящем е да се задействат мерки за своевременно прилагане и да се гарантира, че тази подкрепа достига незабавно до нуждаещите се от нея: здравните сектори, лицата в нужда, работниците, предприятията, МСП и специалистите, тъй като това все още далеч не е постигнато.

Нека обаче бъдем наясно: държавните и правителствените ръководители все още трябва да вземат исторически и съдбоносни решения: Европа трябва не само да бъде спасена, но и да бъде подновена!

Според последните много предпазливи данни, предоставени от МВФ, загубите от рецесията през 2020 г. възлизат на 7,5 % от БВП на ЕС. Минус 7 % за Германия, минус 7,2 % за Франция, минус 9,1 % за Италия — най-лошото равнище от Голямата рецесия от 1929 г. насам.

Фондът за възстановяване, който се посочва от Еврогрупата в нейните заключения, трябва да доведе до конкретни решения, а не само да представлява безполезни добри пожелания. Европейците трябва да видят допълнителни осезаеми резултати и те се нуждаят от тях бързо.

Напълно съм наясно, че по този конкретен въпрос все още предстои много работа от политическо и техническо естество, включително във връзка с използването на възможни иновативни финансови инструменти в съответствие с Договорите и концепцията за солидарност на ЕС, като например съвместно гарантирани облигации за възстановяване.

Финалната права често е най-трудната част, но сега трябва да я извървим, за да гарантираме по-неподатлива и устойчива Европа, борба с неравенствата и защита на най-уязвимите лица, работниците и предприятията, насърчаване на биологичното разнообразие и прехода към нисковъглеродна и кръгова икономика, защита на единния пазар и нова стратегия в областта на цифровите технологии.

Преди всичко обаче подготвяне на почвата за пълноправен Здравен съюз на ЕС.

Европейският съюз може да реагира по подходящ начин само ако разполага с необходимите за това средства.

Ето защо призоваваме Комисията да представи новото предложение за МФР с увеличени средства. Преразгледаната МФР следва да е насочена в по-голяма степен към възстановяването на Европа от кризата и постигането на целите на Европейския зелен пакт, като се акцентира върху пет основни приоритета: здравеопазване, работници, предприятия, сближаване и външна дейност.

Освен това тя следва да включва и подобрена система на собствени ресурси на ЕС, които да могат да се използват по по-гъвкав начин, включително за постепенното изграждане на реална функция за макроикономическа стабилизация с цел увеличаване на устойчивостта на ЕС, и по-специално на еврозоната, по отношение на бъдещи икономически сътресения.

Предлагам новото предложение за МФР да увеличи нейните средства с най‑малко 25 % в сравнение с първоначалното, предимно въз основа на механизми за собствени ресурси.

Освен това призовавам за незабавното създаване на нова амбициозна програма по ЕФСИ, която да мобилизира най-малко 1 000 милиарда евро през следващите две години за необходимите инвестиции в стратегическите приоритети на ЕС.

И накрая, очаквам държавите членки бързо да постигнат съгласие по новата МФР с оглед на незабавното стартиране на разходните програми и използването на този бюджет на ЕС като гаранция за емитиране на облигации за възстановяване, в необходимото за целта количество, без да се включва взаимното обезпечаване на съществуващите дългове и насочените към бъдещето инвестиции по договорени приоритети.

Сега повече от всякога финалната права е от първостепенно значение, тъй като всички си извлякохме много важна поука от настоящата пандемия от COVID-19: трябва да се предпазваме взаимно, за да предпазим себе си.

На 23 април искаме да можем да заявим, че ЕС отговори подобаващо на предизвикателството и направи всичко възможно (#WhateverItTakes), за да спаси населението си, да поднови икономиката си и да представи облика на един нов Съюз, който е по-устойчив и по-сплотен. Това ще бъде нашето #rEUnaissance.

Press contact 

Daniela Vincenti

EESC President Spokesperson

Phone  +32 2 546 82 62

Mobile +32 470 89 22 66

email

 

 

 

 

Downloads

The EU must rise from the ashes of the #Coronacrisis