Макрорегионални стратегии: ЕИСК настоява за подобрения

и предлага допълнителни мерки в областта на комуникацията, свързаността и участието на гражданското общество

На пленарната си сесия през юни Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) представи, в рамките на проучвателно становище, набор от политически предложения за разгръщане на пълния потенциал на макрорегионалните стратегии. В предложенията се отдава приоритет на засилената комуникация и активните връзки между участващите в сътрудничеството партньори, както и на по-тясното участие на организациите на гражданското общество в макрорегионалните стратегии. В тях се разглеждат най-големите предизвикателства в процеса на ориентиране и изпълнение на тези стратегии.

Становището на Комитета беше изготвено по искане на румънското председателство на Съвета на ЕС и се основава на задълбочен анализ на съществуващите макрорегионални стратегии. Анализът показа, че до този момент стратегиите са се доказали като полезен инструмент на политиката на сближаване, засилена интеграция и сътрудничество, но не са отговорили на очакванията да допринесат за намаляването на социалните и пространствените неравенства и да повишат екологичната устойчивост.

Докладчикът на ЕИСК по становището Димитрис Димитриадис отбеляза: Макрорегионалните стратегии биха могли да постигнат много повече. Ако приложим подходящи мерки за справяне със съществуващите предизвикателства, стратегиите могат да насърчат европейската интеграция и да послужат като основна стратегическа рамка за политиката на сближаване и устойчивост.

ЕИСК предлага мерки за засилена комуникация, свързаност и участие

За да се подобри въздействието на макрорегионалните стратегии върху намаляването на социалните и пространствените неравенства, ЕИСК препоръчва да се подобрят най-вече комуникацията и връзките между участващите в сътрудничеството партньори и да се осигури по-тясно участие на организациите на гражданското общество в изпълнението и мониторинга на стратегиите.

С оглед на това отговарящите за изготвянето на политиките трябва да укрепят политическите мерки, да насърчат активната ангажираност с макрорегионалните стратегии и да намалят бюрокрацията.

Организирането на съществуващите бази данни във функциониращи, взаимносвързани и управлявани съвместно мрежи е друг важен аспект от усилията за подобряване на въздействието на стратегиите, като се има предвид сегашната липса на надеждни и подробни данни, които да позволят съпоставка както между регионите, така и между секторите.

ЕИСК счита, че ролите на заинтересованите страни и правилата за прилагане трябва да бъдат ясно определени, а комуникацията във връзка с макрорегионалните стратегии — подобрена. Трябва да дадем възможност на обществеността на използва съществуващите данни и информация и да разработим комуникационни стратегии за повишаване на видимостта на макрорегионалните стратегии и насърчаване на свързването в мрежи и участието, отбеляза Димитрис Димитриадис.

В становището се препоръчва също така да се даде приоритет —както в пространствено, така и в секторно отношение — на изграждането на мрежи и обединяването в клъстери на социалните партньори, местните социално-икономически участници и организациите на гражданското общество. Тяхното участие във вземането на решения, планирането и оценката на политиките е изключително полезно за изпълнението на макрорегионалните стратегии. То може да насърчи сближаването и социалната и екологичната устойчивост.

Изслушванията и организирането на национални и макрорегионални дни на участието могат да допринесат за засилването на комуникацията и изграждането на доверие между управленското ниво на макрорегионалните стратегии и останалите участници.

Образователните, научноизследователските и развойните дейности могат да допринесат за екологичната устойчивост

Комитетът предлага да се създадат ефективни мрежи за образователни дейности. Те следва да се фокусират върху цифровизацията на производството и реализирането на инициативи за изграждане на ефективни междурегионални научноизследователски и иновационни екосистеми. Тези системи могат да се фокусират върху основни и приложни НИРД и да спомогнат за постигането на по-добри резултати в областта на екологичната устойчивост.

Димитрис Димитриадис отбеляза: Не всички предизвикателства пред нашето общество и икономика могат да се решат самостоятелно от отделните държави, региони и общини. По-ефективно в това отношение може да бъде междурегионалното и международното сътрудничество. Макрорегионалните стратегии могат да се разглеждат като лаборатории за разработване на съвместни решения на тези проблеми с подход „от долу нагоре.

Важни области на сътрудничество между регионите могат да бъдат транспортът, миграцията, образованието, пазарът на труда и устойчивите енергийни доставки.

И накрая ЕИСК предлага макрорегионалните стратегии да бъдат свързани помежду си и да се гарантира, че новите стратегии са съобразени с Програмата на ООН до 2030 г. за устойчиво развитие. Това ще увеличи международната видимост, признание и подкрепа за макрорегионалните стратегии.

За повече информация

За подробна информация за развитието и резултатите, постигнати от макрорегионалните стратегии на ЕС, и по-конкретно за стратегията за региона на река Дунав (EUSDR), вж. анализа, включен в становището на ЕИСК.