Европа трябва да положи повече усилия за закрила на жените с увреждания

This page is also available in

ЕИСК: Европейският съюз трябва да обяви за незаконна и да се бори с всяка основана на пол и увреждане дискриминация, която засяга около 40 милиона жени в Европа

На 11 юли Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) — орган, представляващ европейското организирано гражданско общество — призова институциите на ЕС и държавите членки да засилят усилията си за закрила на жените и момичетата с увреждания, които продължават да се сблъскват с многобройни форми на дискриминация в обществото на ЕС въз основа на своя пол и увреждане, което често води до социално изключване.

В приетото на планарната сесия през юли становище ЕИСК заявява, че ЕС и държавите членки не разполагат със стабилна правна рамка за защита и утвърждаване на правата на човека на всички жени и момичета с увреждания. Освен това те не отчитат уврежданията в своите политики в областта на равенството между половете. Също така в стратегиите за хората с увреждания не са включени свързани с пола аспекти, което е в противоречие с действащото законодателство във връзка с хората с увреждания.

„Жените с увреждания се нуждаят от специална подкрепа, но въпреки това в никоя от стратегиите на ЕС не се слага подходящ акцент върху тях — нито в стратегията за жените, нито в стратегията за хората с увреждания. Все едно тези хора не съществуват, сякаш са по-малко ценни в сравнение с останалата част на населението,“ заяви пред пленарната зала Гунта Анча — докладчикът по становището.

Освен това Комитетът призова ЕС и държавите членки да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и нейния член 6, който се отнася до жените с увреждания.

Той също така призова да се използват средствата на ЕС за подпомагане на държавите членки при насърчаването на достъпността и недискриминацията по отношение на жените и момичетата с увреждания.

ЕИСК изтъкна важността на това ЕС и държавите членки да се присъединят към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие, като вероятността жените с увреждания да станат жертва на това насилие е между три и пет пъти по-голяма в сравнение с жените без увреждания.

Той призова за подобряване на достъпа до здравеопазването за тези жени — както по отношение на услугите, свързани с увреждането им, така и по отношение на общите услуги по здравеопазване. Здравните заведения и оборудването — например мамографските апарати и леглата за гинекологични прегледи — често са физически недостъпни за тях, което означава, че те са изключени от превантивни здрави мерки като скрининг за рак на гърдата.

Въпреки че представляват 16 % от всички жени в Европа, което възлиза на 40 милиона жени, тази група е сред най най-уязвимите и маргинализираните в европейското общество.

Много от лицата, отговорни за вземането на решения, пренебрегват тази група и за нея няма достатъчно статистически данни или проучвания. Положението на тези жени е по-лошо не само от това на жените без увреждания, но и от това на мъжете с увреждания, твърди г-жа Анча.

Често те са изключени от приобщаващо образование и обучение, а равнището им на заетост е ниско — 18,8% в сравнение с 28,1 % от трудово заетите мъже с увреждания. Те не заемат ръководни длъжности и не участват в достатъчна степен в политическия и обществения живот. Всичко това ги излага на по-голям риск от социално изключване и бедност.

В становището ЕИСК обръща особено внимание на сексуалните и репродуктивните права, от които в много случаи жените с увреждания са лишени поради несправедливи стереотипи и предразсъдъци както в общността, така и в семейната среда.

Жените с увреждания в много случаи биват съветвани да се подложат на стерилизация, тъй като често се казва, че те не следва да имат деца. Налице е много слаба подкрепа за жените, които желаят да имат дете, заяви г-жа Анча. ЕИСК призова да се сложи край на принудителната стерилизация и всички жени да имат право да решават самостоятелно дали да запазят фертилитета си, или да създадат семейство.

В редица законодателни актове на жените с увреждания не се позволява да вземат решения за собствения си живот. Те срещат пречки пред упражняването на основните си права като граждани на ЕС, заяви г-жа Анча.

Наред с факта, че те трябва да се борят с миналото, нагласите и предразсъдъците, освен това те са напълно пренебрегнати от медиите, които в най-добрия случай ги „разглеждат от асексуална медицинска гледна точка“ и пренебрегват техните способности и приноса им към обкръжаващата среда.

ЕИСК предложи ЕС и държавите членки да започнат кампания за повишаване на осведомеността относно законодателството, свързано с хората с увреждания, което би трябвало да повиши видимостта на жените с увреждания и да подпомогне борбата с предразсъдъците срещу тях.

По време на дебата относно становището на пленарната сесия на ЕИСК беше посочено, че жените с увреждания би трябвало да вземат активно участие в европейските избори не само в качеството на гласоподаватели, но и на кандидати.

Становището беше изготвено по искане на Европейския парламент, който през есента ще го отрази в предстоящия си доклад по тази тема.