Неравенството между половете в областта на цифровите технологии е следствие на дискриминацията срещу жените, която започва още в ранно детство. ЕИСК предлага многостепенен подход и всеобхватни политики, насочени към различните източници на това неравенство.

„Образователната система е основната област на политиката, на която трябва да се обърне внимание. Културните и езиковите стереотипи трябва да бъдат преодолени и именно в тази сфера всички може да дадем своя принос“, заяви Джулия Барбучи. „На момичетата (и на момчетата) трябва да се осигурят различни примери за подражание. Крайно време е в 21-ви век да разгледаме свързаните с пола стереотипи и да изтръгнем техните социални и културни корени.“

Изключително важно е да се осигури цифрова грамотност и образование за всички. Поради това учителите и обучаващият персонал трябва да могат да използват информационните и комуникационните технологии.

Интересите на момичетата и жените в областта на науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) трябва да се стимулират например чрез представяне на жени — примери за подражание, в областта на цифровите технологии и също чрез демонстриране на възможностите и шансовете за успешна професионална кариера, ако е налице по-задълбочено познание на предметите, свързани с НТИМ. Това е още по-належащо предвид нарастващото значение на свързаното с ИКТ образование, както и на мултидисциплинарните, предприемаческите, цифровите и междуличностните умения, като например съпричастност, творчество и разрешаване на комплексни проблеми, които са умения, преписвани основно на жените.

Ученето през целия живот е от съществено значение за предотвратяване на изключването от пазара на труда, по-специално за жените. В това отношение ролята на социалните партньори е изключително важна. „Социалните партньори като цяло трябва да играят ключова роля, за да се гарантират справедливи условия на труд и достъп до социална закрила. Това е необходимо и по отношение на „икономиката на работата по отделни заявки“, посочва г-жа Барбучи. (sma)