ЕИСК подкрепи предложението на Европейската комисия относно дългоочакваното преразглеждане на Регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. В становище, прието на януарската пленарна сесия на ЕИСК, Комитетът призова Европейския парламент и Съвета да одобрят преразгледания регламент в кратък срок, за да позволят ефективно справяне с нарушенията на международната конкуренция.

ЕИСК подкрепя двупосочния подход на Комисията за гарантиране на лоялна международна конкуренция и заяви позицията си, като прие становището, изготвено от Яцек Кравчик, на 17 януари 2018 г. От една страна, предложението придава повече тежест на действащото законодателство и снабдява Комисията с ефективен инструмент за противодействие и предотвратяване на нарушенията на лоялната конкуренция във въздухоплаването. От друга страна, споразуменията с ЕС в областта на въздухоплаването са стимул за третите държави да спазват законодателството на ЕС в замяна на достъп до неговия пазар.

„Предложението е още една важна стъпка от изпълнението на обявената преди повече от две години стратегия на ЕС за въздухоплаването. Бъдещият успех на европейското въздухоплаване зависи от това доколко ефективно ще бъде изпълнена стратегията“, посочи г-н Кравчик. „Предвид значението на въздухоплаването за икономиката на ЕС, всички заинтересовани страни трябва да участват още по-активно в изпълнението на стратегията“, допълни той.

Преразглеждането на Регламента за защита на конкуренцията във въздушния транспорт (Регламент 868/2004) е част от по-голям пакет, наречен „Въздухоплаване: отворена и свързана Европа“. Той съдържа и насоки в следните области: собственост и контрол върху европейските авиокомпании, задължения за извършване на обществена услуга и непрекъснатост на управлението на въздушното движение (УВД). (mp)