На 19 януари, петък, ЕИСК в партньорство с Групата за връзка организира представянето на доклад, изготвен от Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA), който съдържа предупреждение за ограничаване на възможностите на гражданското общество да води борба за спазване на правата на човека в ЕС.

В доклада, озаглавен „Предизвикателства пред организациите на гражданското общество в ЕС, защитаващи правата на човека“, се изтъкват някои смущаващи трудности, с които организациите на гражданското общество в ЕС се сблъскват във все по-голяма степен в процеса на извършване на своята дейност. В общи линии в доклада тези трудности за разделени в няколко области:

  • правни ограничения, като се започне от трудностите при създаване на организация и се стигне до тези, свързани със свободата на сдружаване, на мирни събрания, изразяване и информация;
  • препятствия, блокиращи достъпа до ресурси, по-специално до структурно и дългосрочно финансиране;
  • стигматизиране и опити за дискредитиране на тези организации, а също и физически и словесни атаки срещу активистите, вместо защитена среда, в която да извършват своята дейност;
  • затрудняване на тяхната дейност за оказване на положително въздействие върху законодателството в качеството им на признати законни участници.

В доклада се прави заключението, че с цел осигуряване на подкрепа за защита, насърчаване и пълно упражняване на правата на човека, е необходимо спешно да се реализират на практика всички предложения, отправени от FRA и другите институции на ЕС, и да се повиши ефективността на ОГО в ЕС. (mr)