През януари Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) и Европейската комисия проведоха съвместно представянето на новия набор от инструменти на Комисията, които да помогнат на държавите членки да укрепят интеграцията на лицата с мигрантски произход чрез по-ефикасно и координирано използване на наличните инструменти за финансиране от ЕС.

Инструментариумът съдържа практически препоръки към националните и регионалните финансиращи органи относно най-добрия подбор и съчетание измежду различните фондове на ЕС, достъпни в рамките на текущия бюджетен период 2014—2020 г.

Целта е да се насърчава включването на над 20 милиона граждани на трети държави, които живеят законно в ЕС, но продължават да са изправени пред множество предизвикателства и дискриминация.

Както беше подчертано по време на представянето, 40% от тях са изложени на риск от бедност, 18% са безработни, а 19% напускат преждевременно училище – тези проценти са почти два пъти по-високи от средните за ЕС.

„ЕС трябва да прояви хуманност и солидарност. На мигрантите не бива да се гледа като на тежест. Ако са правилно интегрирани, те ще бъдат много ценни не само за нашата икономика, но и за нашето общество като цяло“, заяви председателят на ЕИСК Йоргос Дасис. (ll)

На снимката: Корина Крецу, член на Европейската комисия, отговаряща за регионалната политика, Кристиян Първулеску, член на ЕИСК, и Йоргос Дасис, председател на ЕИСК