от група „Работници“ на ЕИСК

Спешно се нуждаем от възстановяване на солидарността и спиране на национализма, расизма и недалновидните политики в Европа.

Eвропейският стълб на социалните права е от основно значение за подобряването на условията на живот и труд и системите за социална закрила в Европа, гарантирането на равновесие между професионалния и личния живот и подобряването на социалните стандарти и сближаването между държавите членки на ЕС, включително колективното договаряне и достъпа до социални услуги.

Без пари обаче няма да се постигне подобрение: ефективното прилагане на стълба в държавите членки ще бъде възможно само ако те разполагат с достатъчно средства за инвестиции социални политики, като по този начин правата и принципите ще намерят израз в конкретни политически инициативи.

Поради това механизми като Европейският социален фонд (ЕСФ), Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и други трябва да играят важна роля заедно с една по-справедлива система за данъчно облагане и приемането на „златно правило“, което изключва някои социални инвестиции например в областта на образованието, инфраструктурата и други от публичния дефицит, като по този начин става възможно да се правят по-големи социални инвестиции, без да се нарушават фискалните правила. 

ЕИСК понастоящем работи по становище относно финансирането на стълба на социалните права, като целта е балансирана оценка на начините, по които това може и трябва да се постигне посредством осигуряването на повече инвестиции, по-специално със средства, заделени съгласно многогодишната финансова рамка за периода след 2020 г. за ЕСФ, ЕФСИ и другите фондове на ЕС. Това становище допълва текущия дебат относно бъдещата финансова рамка, която ще окажат влияние върху успеха на политиките за социално сближаване. (prp/mg)