Социалната справедливост и участието на гражданското общество трябва да бъдат в центъра на дискусиите относно енергетиката на всички равнища — от местното до европейското. По време на Дните на енергетиката в ЕИСК, които се проведоха на 7 и 8 март в Брюксел, бяха обсъдени състоянието и бъдещото развитие на енергийната политика на ЕС.

През първия ден от конференцията акцентът беше поставен върху енергийния съюз и беше направен преглед на напредъка към постигането на неговите цели и оценка на предизвикателствата, които все още не са преодолени. Участниците обсъдиха начините, по които гражданите могат да бъдат привлечени и да се възползват от енергийния съюз и разгледаха възможностите за повишаване на икономическата и политическата ангажираност на отделните хора и на гражданското общество с енергийния съюз.

„Съюзът, за който призоваваме, не може да бъде постигнат без активното участие на организираното гражданско общество,чиято роля в процеса трябва се уточни и да се превърне в постоянна“, заяви Пиер Жан Кулон, председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN) на ЕИСК.

Становището на ЕИСК относно третия доклад за състоянието на енергийния съюз е в процес на изготвяне от Тони Видан и Кристоф Куарез и се очаква да бъде прието на априлската пленарна сесия.

По време на втория ден бяха разгледани предстоящите промени на действащата Директива за природния газ, които пораждат някои опасения сред заинтересованите страни.

В предложението си Европейската комисия заявява, че газопроводите от и към трети държави следва да бъдат съобразени с основните принципи на действащото законодателство на ЕС. Но някои организации на гражданското общество изтъкват, че този нов текст ще създаде несигурност в правен, търговски и екологичен план.

Байба Милтовича, член на ЕИСК, подчерта колко е важно да се координират по-добре правилата, отнасящи се до външните доставчици, и да се установи единна регулаторна рамка, така че енергийните доставки да следват навсякъде едни и същи правила.

Г-жа Милтовича ще координира цялата информация от проявата, която ще бъде включена в становището на ЕИСК относно „Изменение на Директивата за вътрешния пазар на газ“, което също се очаква да бъде прието по време на априлската пленарна сесия. (mp)