RAPPORTEUR SPEAKING

На пленарната сесия през март Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) заяви, че с оглед на преодоляването на задълбочаващите се неравенства в европейското общество, във всички политики на ЕС следва да се взема предвид социалната устойчивост, а европейският социален модел да се утвърди като гаранция за социална защита за всички граждани в ерата на цифровизацията и глобализацията.

При представянето на становището си относно „Социално устойчива концепция за цифровата ера“ докладчикът Джулия Барбучи разясни, че „е от съществено значение наред с екологичната и социалната устойчивост да бъде постигната и социална устойчивост.“

ЕИСК заяви, че изцяло подкрепя препоръката на Европейския парламент Комисията и социалните партньори да работят заедно по предложение за директива относно достойните условия на труд при всички форми на заетост, включително и новите.

Освен това Комитетът препоръча засилване на усилията за гарантиране на подходящо възнаграждение и плавен преход между работни места в допълнение към справедливите възможности за учене през целия живот, насочени към намаляването на цифровата неграмотност.

Комитетът призова за по-приобщаващ пазар на труда за мигрантите и по-добър достъп за жените до работни места в областта на цифровите технологии и препоръча да се отдели специално внимание на хората с увреждания.

Освен това той смята, че мерките следва да бъдат подложени на оценка на въздействието с оглед на това да се разбере как въздействат политиките върху живота на голям брой хора. (ll)