Основната тема на Европейския форум за миграцията през 2018 г., организиран от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) и Комисията, беше посветена на предизвикателствата и възможностите при подпомагане на мигрантите да се интегрират на пазара на труда в ЕС. Събитието събра над 120 организации на гражданското общество, както и представители на местното и националното равнище на управление и институциите на ЕС.

В приветствието си към форума комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос каза: „Вече е време да оставим настрана думата „криза“, която чуваме всеки ден, когато говорим за миграцията, и вместо това да помислим как да превърнем този въпрос в истинска възможност за всички нас“.

Във встъпителната си реч председателят на ЕИСК г-н Жорж Дасис подчерта, че приемането на бежанци не е само морално, но и законово задължение, поето от всяка държава с членството ѝ в ЕС, и заяви, че държавите членки трябва да носят своята отговорност за това. Мигрантите, от друга страна, трябва да се съобразяват с модела на ЕС по въпроси като равенството между половете.

„С подкрепата на наличните фондове, като например европейските структурни и инвестиционни фондове и фонд „Убежище, миграция и интеграция“, могат да се приложат мерки за решаване на проблемите и насърчаване на възможностите за заетост за мигрантите“, каза г-н Дасис.

По време на проведените на форума обсъждания бяха разгледани много страни на процеса на включване на мигрантите на пазара на труда, като например необходимостта да се насърчава законната заетост и достойните условия на труд, да се предотвратява експлоатацията и да се води борба с дискриминацията, както и значението на валидирането на умения. (ll)