Първата кръгла маса за въгледобивните райони в преход се проведе на 29 май 2018 г. в Гревенбройх, Германия. В дискусията участваха членове на ЕИСК, представител на Комисията и редица местни участници.

Ораторите подчертаха положението в рейнския миннодобивен район, който е засегнат от структурни промени. Участниците отбелязаха необходимостта от превантивен подход и подготовка за прехода. Създаването на алтернативи на въглищата е голямо предизвикателство и е една от основните цели на региона е да остане ключов участник в сигурността на енергийните доставки на Германия.

Общините трябва да играят важна роля за информиране на хората и да им помогнат да разберат ситуацията. Ораторите подчертаха, че ключът за постигането на целите е гъвкавостта на системата и че е важно да се обърне внимание на междурегионалните, междупромишлените и междусекторните аспекти.

Енергийните доставки са най-критичната част от всички мрежи за доставки, но връзките между различните сектори, напр. пластмаси, транспорт, добив на газ — могат да гарантират сигурност на доставките. Бяха представени проекти в областта на образованието и обучението, както и на децентрализираното енергийно управление. След приключване на дискусията участниците посетиха мината за открит добив Гарцвайлер. (sma)