С увеличаването на гъвкавите и нетипичните форми на заетост в ЕС от решаващо значение е да се направят по-прозрачни и предвидими условията на труд за всички работници, което може да бъде постигнато най-добре посредством социален диалог и колективно договаряне на национално равнище — това се твърди в становището на ЕИСК относно предложението на Комисията за директива за прозрачни условия на труд.

ЕИСК описа директивата като действителен напредък по отношение на изпълнението на европейския стълб на социалните права и адаптирането към бъдещия трудов свят. Въпреки това той предупреди за възможността да бъде наложена административна тежест на работодателите, ако някои от разпоредбите на директивата бъдат изпълнени в настоящата си форма, и препоръча някои нейни аспекти да бъдат разяснени, както и отговорността за определени въпроси да бъде оставена на държавите членки.

„Директивата за прозрачни условия на труд представлява отлична възможност за полагане на началото на една социална Европа“, заяви Кристиан Боймлер, докладчик по становището на ЕИСК, като добави, че работата на повикване не може да бъде запазена като форма на заетост без определяне на подходящи референтен период и срок на предизвестие за работниците.

Съдокладчикът Владимира Дрбалова посочи, че в настоящото предложение има някои неясни разпоредби, които биха могли да доведат до правна несигурност на пазара на труда. Необходимо е допълнително уточняване, тъй като предложението все още не е достатъчно добре обосновано.(ll)