Money laundering

ЕИСК приветства предложението на Комисията за изменение на Европейската система за финансов надзор, с което се цели по-голяма ефективност в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма в европейския банков и финансов сектор, но призовава за по-всеобхватни мерки.

Според Комитета тези въпроси все по-силно застрашават стабилността, безопасността и репутацията на институциите и сектора като цяло. Поради това допълнителните мерки са от първостепенно значение.

Последната поредица от банкови скандали показа, че предишните подобрения на законодателната рамка не са укрепили режима в достатъчна степен с оглед на бързите технологични промени и финансовите иновации, които предоставят нови инструменти на извършителите, използващи системата за криминални цели. Поради това приветстваме бързината, с която Комисията се зае с този въпрос ", заяви Петр Захрадник, докладчик за становището по темата.

Предложеният поетапен подход към прилагането на новите мерки би бил за предпочитане, но предложението на Комисията не отива достатъчно далеч и редица аспекти трябва да бъдат уточнени, като мандатът на Европейския банков орган. За ефективното решаване на проблема ще са необходими по-всеобхватни мерки.

ЕИСК подчертава също, че е необходимо не само да се подобри координацията между надзорните органи и да се опростят процедурите, но и операциите следва да се координират с всички страни, имащи отношение към въпроса.

Петр Захрадник заяви: „Този проблем става все по-важен по отношение на трети страни. Настоятелно призоваваме Комисията да представи по-подробно новите отношения между ЕБО и другите надзорни органи от ЕС, както и от държавите членки и по-специално от трети държави.“

В заключение, вътрешната и външната комуникация трябва да бъде по-ефективна. Подобряването на външната комуникация би могло да има превантивен ефект. (jk)