По време на декемврийската пленарна сесия Комитетът прие няколко становища относно ядрената енергия, внесени от секция TEN.

  • Подкрепа за новата програма на Евратом за изследвания и обучение

Според ЕИСК програмата на Евратом за изследвания и обучения за периода 2021–2025 г. е изключително важна, а бюджетът в размер на 2,4 млрд. евро, който ѝ е отделен в предложението на Комисията, е пропорционален на целите ѝ и трябва да се запази независимо от Брексит. Инвестициите в образование и обучение са съществен елемент за привличането на млади хора да работят в областта на научните изследвания и технологиите.

Комитетът препоръчва излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз да се управлява изключително внимателно: „Трябва да сме много внимателни, ако Обединеното кралство излезе от програмата на Евратом“, заяви Джулия Барбучи, автор на становището. „Трябва да обърнем специално внимание на научните изследвания, които вече са в ход, на споделената инфраструктура и на социалното въздействие върху персонала Условията на труд са приоритет както на територията на Обединеното кралство, така и на други места.“

  • Подкрепа на проекта ITER за неограничена устойчива енергия в Европа

Чистата енергия е основен приоритет и технологиите в областта на ядрения синтез биха могли да осигурят дългосрочно решение. ЕИСК подчертава големия потенциал на ядрения синтез за постигане на чиста енергия и счита, че Комисията следва да обвърже по-тясно проекта ITER с европейските научни изследвания в областта на ядрения синтез, организирани от консорциума EUROfusion.

ЕИСК подкрепя предложението на Комисията относно международния експериментален термоядрен реактор (ITER) и признава, че големите дългосрочни инвестиции, необходими за развитието на термоядрена електроцентрала, носят индустриален риск. Въпреки това докладчикът Улрих Сам посочи, че „в случай на успех, това ще доведе до иновации от такъв мащаб, че ще промени значително съществуващите модели на енергийни доставки. Термоядреният синтез представлява изобилно и на практика неизчерпаемо гориво. ITER ще се превърне в неограничен източник на енергия в Европа.“

  • Одобряване на предложението на Комисията за извеждане от експлоатация на атомните електроцентрали, като същевременно се призовава за по-строг мониторинг

ЕИСК напълно подкрепя предложението на Комисията относно извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на радиоактивните отпадъци. Комитетът обаче препоръчва да се възприеме по-устойчив подход и извършва по-строг мониторинг на дейностите в чувствителни области като защитата на работниците от радиация. Участие на гражданското общество в процеса на мониторинг е от основно значение. Следва да бъдат оценени и социалните и икономическите последици.

Авторът на становището Руди де Леу заяви, че „затварянето на централите не слага край на ядрения енергиен цикъл. Съхраняването на радиоактивните отпадъци в дългосрочен план е сериозно предизвикателство за ЕС. Извеждането от експлоатация на ядрените централи и съхраняването на радиоактивните отпадъци следва да се извършват въз основа на подход на устойчивия енергиен микс, в съответствие с Парижкото споразумение.“ (mp)