от група „Работодатели“ на ЕИСК

Европа губи 370 милиарда евро годишно поради разликата в равнищата на заетост между мъжете и жените. Нещо повече, статистическите данни показват, че компаниите, в чиито управителни съвети има по-голям баланс между половете, показват по-добри резултати. Защо тогава би трябвало да чакаме още 217 години, за да преодолеем съществуващите различия между мъжете и жените в икономически план на световно равнище, съгласно изчисленията на Световния икономически форум? На 17 декември високопоставени оратори от сферата на бизнеса, политиката и НПО се включиха в дискусия с членовете на група „Работодатели“, за да обсъдят начините, по които да се мобилизира огромният потенциал, който биха могли да донесат жените на европейската икономика.

Две дискусионни групи обсъдиха какво е необходимо, за да се засилят позициите на жените в бизнеса и политиката в Европа и стигнаха до следните заключения:

  • Необходими са ролеви модели, за да се покаже как жените могат да постигнат успех на ръководни длъжности, както и в сектори, традиционно насочени към мъжете.
  • Инвестирането през призмата, отчитаща аспекта, свързан с пола, (gender-lens investing), е подход, насочен към създаването на финансова възвращаемост, като същевременно насърчава равенството между половете. Подкрепата на тази форма на инвестиции може да бъде начин за постигане на еманципация на жените в стопанската дейност. Освен това следва да се насърчи ролята на жените инвеститори.
  • Необходими са повече прозрачност и повече данни за равенството между половете. Глобалният доклад за равенство между половете на Equileap (Gender Equality Global Report ) и индексът за балансирана представеност на половете в Европа, публикуван от European Women on Boards и Ethics & Boards допринасят за търсенето на решение на този проблем.
  • Понастоящем малко жени участват в проекти за финансиране. Създаването на инвестиционен фонд за жени или насочването на съществуващите фондове към приобщаването на жените биха могли да помогнат това да се промени.
  • Налице е силна необходимост от работа в мрежа и споделяне на добри практики. Но по отношение на настоящите инициативи на ЕС понякога е сложно това да се постигне на местно равнище.

Виолета Йелич, която председателстваше конференцията, обобщи дискусиите, като посочи, че многобройните и разнообразни констатации показват, че все още остават много въпроси за обсъждане. Но целта е ясна – оползотворяване на революционната сила на жените за изграждането на по-силна европейска икономика. Както заяви Рик Зедник, основен оратор на проявата: „Призмата на сексизма твърде дълго ни пречеше да реализираме напълно потенциала, с който разполагаме – да не се отчитат аспектите, свързани с пола, означава да не виждаме възможностите.“ (lj)