ЕС е ключов фактор за координирането и финансирането на националните и регионалните усилия за борба с изменението на климата. Той подкрепя действия „отдолу нагоре“ в областта на климата в световен мащаб, но може да се направи още много и в Европа. В становище относно „Улесняване на достъпа на недържавни участници до финансиране за борба с изменението на климата“, изготвено от Килиан Лохан, ЕИСК посочва различните проблеми, пред които отделни групи се изправят при намиране на финансиране за своите проекти в областта на климата, и предлага възможни решения.

Борбата с климатичните промени със сигурност ще остане без резултати, ако, от една страна, се осигурява финансиране за нея, а от друга, продължават да се насърчават вредни за климата дейности, като например субсидиите за изкопаемите енергийни източници. Изключително важно е да се направи преглед на всички публични и частни инвестиции за въздействие върху климата.

ЕИСК предлага като първа стъпка в тази посока създаването на форум за финансиране на борбата с изменението на климата, обединяващ ключови заинтересовани страни, които могат да посочат пречките, да намерят решенията и най-ефикасните механизми за подобряване на разпределението на средства за малки проекти „отдолу нагоре“. „Трябва да гарантираме, че финансирането на борбата с изменението на климата се възприема като средство за постигане на достъпни нисковъглеродни решения на приемливи цени за обикновените граждани“, обясни г-н Лохан.

„Най-важното е да гарантираме, че финансирането на борбата с изменението на климата се използва за предоставяне на избор и възможности на гражданите, така че обикновените хора да могат да се възползват от предимствата на нисковъглеродното общество, без да бъдат принудени да плащат цената на прехода“, подчерта г-н Лохан. ЕИСК отново отправи призив за насочване на поне 40% от разходите на ЕС към целите, свързани с климата , и за преустановяване на субсидиите за изкопаеми горива. (sma)