Енергийният преход може да бъде от полза за икономиката на европейските региони Преходът към децентрализирани, възобновяеми и цифровизирани форми на енергийни доставки би имал икономически ползи за регионите на ЕС в допълнение към ползите за околната среда. В доклад на Луц Рибе ЕИСК заявява, че има най-малко четири причини, поради които интелигентното производство на енергия може да помогне на регионалните икономики, и той призовава Европейската комисия систематично да свързва бъдещата регионална и социална политика на сближаване с инициативата за енергийния съюз.

Въпреки че в публичните и обществените дебати на европейско равнище акцентът често се поставя върху ползите за околната среда от прехода към децентрализация или рисковете, свързани с него, Комитетът посочва друг момент и заявява, че разработването на енергия от възобновяеми източници би могло да доведе до икономически ползи за регионите в ЕС. Енергийният преход представлява отлична възможност за местните икономики, особено за структурно слабите и селските региони на Европа. В становището на ЕИСК, прието на пленарната сесия от 11 юли 2018 г., се изтъква, че декарбонизираното производство на енергия би могло да бъде от полза за регионите по отношение на:

  • намаляване на необходимостта от внос на горива;
  • създаване на икономическа стойност в съответния регион, най-вече ако собствеността се запази на местно равнище;
  • създаване на устойчиви и качествени работни места посредством изграждането, експлоатацията и поддръжката на производство на енергия от възобновяеми източници;
  • и накрая,
  • увеличаване на приходите от регионалните данъци.

На дебат за енергийния преход, проведен по време на пленарната сесия на ЕИСК през юли, Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, подчерта колко е важно да се свържат инициативите на ЕС в областта на енергетиката с регионалната политика и развитие и да се засили сътрудничеството между органите на ЕС и гражданското общество.

„Плановете и политическите ангажименти се реализират в конкретни проекти на местно равнище. Енергийният съюз не може да бъде изграден тук в Брюксел — това трябва да се постигне в нашите градове и села чрез съвместни усилия с оригинални решения“, заяви г-н Шефчович.

Г-н Шефчович потвърди ангажимента на Комисията за бъдещи действия, насочени към премахването на настоящите бариери, които възпират активното и пълноправно участие на хората в енергийния преход като произвеждащи потребители, както и към изграждането на доверие между инвеститорите в екологичната енергия.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе заключи, като изтъкна визията на ЕИСК и неговата роля да гарантира, че се изслушват всички мнения: „ЕИСК полага усилия да се увери, че чрез събирането на експерти на гражданското общество от цяла Европа никой няма да бъде забравен във връзка с модернизацията на европейската икономика, било то по отношение на околната среда, работните места и възможностите за създаване на икономическа стойност, или като потребител“. (mp)