Налични езици:

Уводна статия

Утвърждаване на ценностите на Европа

Уважаеми читатели,

Днес, когато остават по-малко от седем месеца до европейските избори, Европа се намира на кръстопът.

Това, което преди няколко години изглеждаше невъзможно, в момента е всекидневно предизвикателство: имам предвид поставянето на ЕС под съмнение и застрашаването на неговите ценности. Независимо дали става дума за демокрацията, свободата, равенството, зачитането на човешкото достойнство и правата на човека или принципите на правовата държава, нашите ценности се поставят под въпрос на много места в Съюза. Ценностите обаче са в основата на ЕС и съмненията в тях разтърсват Съюза из основи.

Отбележете си в календара

22—23.11.2018 г., Атина, Гърция

12-и медиен семинар за гражданското общество на ЕИСК — утвърждаване на ценностите на Европа

28.11.2018 г., Брюксел

Среща на потребителите на високо равнище с домакин ЕИСК

30.11.2018 г., Брюксел

Борба с преждевременното остаряване на продуктите в Европа

12—13.12.2018 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Джанлука Брунети — новият генерален секретар на Европейския икономически и социален комитет

Г-н Джанлука Брунети, бивш директор на „Човешки ресурси“ и „Финанси“ в ЕИСК, беше определен за нов генерален секретар на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК), считано от 14 ноември 2018 г.

ЕИСК обича европейското кино

На 23 октомври в Центъра за изящни изкуства в Брюксел (БОЗАР) се състоя премиерата на филма „Студена война“ на режисьора Павел Павликовски (Оскар за „ИДА“ през 2015 г. и награда за най-добра режисура от Кан 2018 г.) ЕИСК беше съорганизатор на тази проява, в партньорство с Европейската комисия („Творческа Европа“), Европейския парламент (филмовата награда „LUX“) и БОЗАР. Петстотин души дойдоха в БОЗАР, за да гледат филма. При откриването на проявата от името на ЕИСК Исабел Каньо, заместник-председател на Комитета, отговарящ за комуникацията, подчерта, че културата е съществена за гражданското общество, особено диалогът между различните култури. Прожекцията на филма беше последвана от обсъждане с Ева Пушчинска, творчески продуцент на ОПУС ФИЛМ, с модератор Робърт Солтик, бивш кореспондент на Газета Виборча, относно свободата на изразяване и творчеството през тоталитаризма, като най-важното заключение беше, че „културата преминава границите по-бързо от хората“.(ehp)

На снимката: Жюлиет Дюре, БОЗАР, Исабел Каньо, заместник-председател на ЕИСК, Лучия Рекалде, подпрограма „Медиа“ към програма „Творческа Европа“, Ева Пушчинска творчески продуцент на ОПУС ФИЛМ.

Лука Жайе: „Европа трябва да бъде устойчива или просто няма да я бъде“

На конференцията на високо равнище относно Целите за устойчиво развитие и инициативите за устойчиви глобални вериги за създаване на стойност, организирана съвместно от ЕИСК, Европейската комисия и социалния и икономически съвет на Нидерландия, Лука Жайе заяви, че устойчивата икономика е без алтернатива: „Европа трябва да бъде устойчива или просто няма да я бъде“.

Организациите на гражданското общество призовават Сърбия да укрепи принципите на правовата държава

Седмото заседание на Съвместния консултативен комитет (СКК) на гражданското общество „ЕС — Сърбия“, което се проведе в Белград на 23 октомври, даде възможност на организациите на гражданското общество от двете страни да проучат актуалното състояние на процеса на присъединяване на Сърбия.

ЕИСК приветства първия заем за социалната икономика съгласно плана „Юнкер“

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) отпусна заем от 35 млн. евро на испанското предприятие от социалната икономика ILUNION. Заемът е потвърждение на потенциала на социалната икономика, отдавна признат от ЕИСК. Очаква се заемът да създаде 725 нови работни места.

Новини от ЕИСК

Комисар Стилианидис: rescEU е първи етап от подобряването на Механизма за гражданска защита

Предвид драматичните последици от изменението на климата ЕИСК настоятелно призова институциите на ЕС да приемат допълнителни съвместни мерки и политики като част от предложения механизъм rescEU за по-ефективно и ефикасно реагиране при бедствията.

 

ЕИСК настоява гражданското общество да играе по-голяма роля във външната дейност на ЕС

Федерика Могерини, върховен представител на Европейския съюз по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, присъства на пленарната сесия на ЕИСК на 17 октомври 2018 г. и обсъди основните външни заплахи и предизвикателства пред ЕС. Председателят на ЕИСК Лука Жайе подчерта колко важна е ролята на ЕС като основен донор на хуманитарна помощ и изтъкна, че „организациите на гражданското общество са готови да съдействат“.

40 % от бюджета на ЕС да бъде за изменението на климата

В своето становище относно „Европейски пакт за финансиране на борбата с изменението на климата“ ЕИСК изразява желание да се осигури финансирането на необходимия преход към „зелена“ икономика. ЕИСК твърди, че 40 % от бюджета на ЕС трябва да бъде посветен на борбата срещу изменението на климата и последиците от него.

За ЕИСК е важно за Общата селскостопанска политика (ОСП) да има стабилно и цялостно финансиране.

ЕИСК счита, че е съществено важно за Общата селскостопанска политика (ОСП) да има стабилно и цялостно финансиране, и отхвърля всякакви съкращения на бюджета за ОСП. ЕИСК приветства законодателните предложения относно ОСП, в които се поставя нов акцент върху по-амбициозни цели в областта на околната среда и изменението на климата, субсидиарността и опростяването, но желае да се гарантира, че ОСП ще остане обща политика със силен единен пазар.

ЕИСК дава нов принос за подобряване на икономическото управление в ЕС

EU economic governance

През октомври Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) прие пакет от становища относно икономическото управление на ЕС, като предостави на европейските политици нов принос за текущите обсъждания относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз (ИПС) и следващия цикъл на европейския семестър.

Съкращенията в бюджета на политиката на сближаване са лошо послание

ЕИСК е твърдо убеден, че политиката на сближаване е ключов елемент за бъдещето на Европа, като гарантира достатъчно ресурси и подходяща реформа. Намаляването на бюджета за програмния период 2021—2027 г. ще изпрати погрешно послание към обществеността и може да навреди на политиката на сближаване. Бюджетът трябва да бъде запазен на досегашното си равнище и дори увеличен за териториално сътрудничество.

ЕИСК призовава за бърз, но постепенен преход към устойчива икономика

ЕС пое ангажимент, в допълнение към социалните цели, да работи за постигане на устойчива икономика, която поражда по-малко емисии на въглероден двуокис и използва по-ефективно ресурсите. Да се финансира изпълнението на тези задължения, като се вземат предвид екологичните, социалните и управленските критерии, е огромно предизвикателство.

ЕИСК подкрепя тестването на ЦКОДО на пазарите, но призовава за по-силна благоприятна рамка за новия финансов инструмент.

SBBS

Ценните книги, обезпечени с държавни облигации (ЦКОДО), могат да допринесат за по-голяма диверсификация и за намаляване на рисковете за портфейли от държавни облигации, принадлежащи на банки и други финансови оператори. Това би могло да окаже положително въздействие върху стабилността и устойчивостта на финансовата система и да доведе до по-добре интегрирани финансови пазари.

Акцентът на новите фондове за управление на границите и миграцията следва да бъде върху интеграцията на мигрантите

ЕИСК подкрепя новия фонд „Убежище и миграция“ и фонда за управление на границите и визите. В становището, прието на пленарната сесия през октомври и изготвено от Джузепе Юлиано, Комитетът е съгласен с решението на Комисията за увеличаване на бюджета и за двете области на политиката, но заявява, че следва да се запази думата „интеграция“ в името на фонда за миграция, както и да бъдат изготвени разпоредби за регламентиран достъп до ЕС.

ЕИСК се противопоставя на намаляването на „ЕСФ+“ – основния фонд на ЕС за инвестиране в хората.

ЕИСК е силно критичен към предложеното намаление с 6% на средствата за новия Европейски социален фонд плюс. През новия дългосрочен финансов период на ЕС 2021—2027 г. този фонд ще обедини множество съществуващи фондове и програми, имащи за цел укрепване на социалното измерение на Съюза.

 

Третият пакет за мобилност следва да отчита всички форми на транспорт

С новото предложение на Комисията трябва да се постигне повече, като се отчитат всички налични видове транспорт. Следва да се постави акцент върху интермодалността при товарните и пътническите превози. В становището, изготвено от Джулия Барбучи и прието на пленарната сесия през октомври, ЕИСК подкрепя третия пакет за мобилност, представен от Комисията, но се застъпва за по-амбициозен проект.

ЕИСК към Комисията: цифровизацията трябва да бъде приобщаваща

Изготвената от Комисията програма за цифрова Европа представлява стъпка в правилната посока, като признава ключовата роля на цифровите умения, но би могла да бъде свързана по-тясно със социалните реалности. В становището, изготвено от Норберт Клюге и Улрих Сам и прието на октомврийската пленарна сесия, ЕИСК подкрепя предложението на Комисията и посочва, че цифровизацията в Европа трябва да бъде приобщаваща, като „цифровият дивидент“ се разпределя равномерно посредством подходящи политически мерки.

Поставяне на потребителите на централно място във финансите

Цифровите трансгранични финансови услуги все още не са популярни сред европейските потребители, които предпочитат действителния контакт, предлаган от националните банки за търговия на дребно. Необходими са повече усилия, за да се предоставят на европейските потребители по-добър избор, ясно разбираеми продукти и услуги на достъпни цени, като същевременно трансграничните операции станат по-сигурни и по-безопасни. Това са основните изводи от дебат, проведен на 26 септември в ЕИСК.

Новини от групите

Върви ли ЕС най-сетне по пътя към постигане на социална Европа?

от група „Работници“

Работно заседание в Санкт Пьолтен относно европейския стълб на социалните права на 12 октомври 2018 г.
 

Свободни професии 4.0: устойчива трансформация на професионалните характеристики

От група „Многообразие Европа“ на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК)

Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК ще организира проява относно свободните професии с акцент върху устойчивата трансформация на професионалните характеристики. Целта на проявата е да бъдат разгледани нови гледни точки с оглед на изготвянето на съобразено с бъдещето определение на свободните професии в един цифровизиран трудов свят.

Как да подкрепим предприятията в ерата на цифровите технологии – МСП преминават към използването на цифрови технологии

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Липсата на информация, недостатъчно развита инфраструктура, високи инвестиционни разходи както и недостиг на умения и несъответствия между търсените и предлаганите умения – това са част от предизвикателства, пред които са изправени МСП в опита им да се възползват от цифровата революция. Участниците в конференцията на тема „Как да подкрепим предприятията в ерата на цифровите технологии – МСП преминават към използването на цифрови технологии“ се опитаха да идентифицират потенциалните пречки и да предложат решения за тяхното преодоляване в бъдеще. Проявата се проведе на 24 октомври 2018 г. във Виена, Австрия.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Твоята Европа, твоето мнение! 2019 г.: Гласувайте за бъдещето!

Следващата година емблематичната проява на Европейския икономически и социален комитет „Твоята Европа, твоето мнение!“, която дава възможност на младите хора да участват в процеса на изготвяне на европейските политики, ще навърши 10 години. През 2019 г. ще се проведат избори и новият Европейски парламент ще трябва да вземе много важни решения в период на революционни промени в редица области — от икономиката до комуникациите и от политиката до социалните тенденции.