Железопътният транспорт следва да послужи за пример за гладък и приобщаващ преход към цифровата ера

В становище по собствена инициатива, прието през октомври, Консултативната комисия по индустриални промени (CCMI) на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) призова за приобщаващ секторен преход към цифровизиран железопътен сектор и предложи ръководена от Комисията инициатива да събере необходимите инвестиции от 100 милиарда евро.

„За да се ускори цифровизацията, е важно да се ускори и внедряването на Европейската система за управление на железопътното движение“, каза докладчикът Албелто Мацола. „Железопътният транспорт би могъл да бъде в основата на развитието на мобилността като част от европейската цифрова идентичност посредством регулаторна среда, която да насърчава конкуренцията и иновациите“.

На приоритетно място в дневния ред следва да бъде разработването на техническата и регулаторната рамка. „Европейските социални партньори трябва да започнат диалог за предвиждане и смекчаване на ефекта от автоматизацията и цифровизацията, като по този начин ще се гарантира справедлив преход“, подчерта съдокладчикът Гай Грейвелдинг.

По време на прехода към цифровизираната железопътна система, трябва да се вземат под внимание и аспектите, свързани със сигурността, и да се предприемат надеждни мерки в областта на киберсигурността. Поради това ЕИСК препоръчва по-тясно сътрудничество в тази област между Агенцията за киберсигурност (ENISA) и Агенцията за железопътен транспорт (ERA) на ЕС. (sma)