Конференцията на ЕИСК на тема „Основни права и върховенство на закона – тенденции в ЕС от перспективата на гражданското общество“, която се проведе в Брюксел на 5 ноември, показа неотложната нужда от участие на гражданското общество в насърчаването на култура на върховенство на закона в Европа.

Предвид увеличаването на броя на констатирани нарушения на основните права в ЕС, тази конференция подчерта необходимостта от зрял и структуриран диалог между правителствата и гражданското общество, за да се преобърне отстъплението в сферата на върховенство на закона в ЕС.

Конференцията се опря на наскоро публикувания доклад относно положението на правовата държава в Европа. Той беше изготвен от Група „Основни права и върховенство на закона“ на ЕИСК след първите посещения на групата в държавите членки през 2018  и 2019 г., имащи за цел да се установят общите тенденции в тази основна ценност на ЕС, както и специфичните национални особености. Група „Основни права и върховенство на закона“ планира да посети всички държави — членки на ЕС, през следващите години. (ll)