Сътрудничеството и партньорството между ЕС, националните правителства и гражданското общество ще бъдат от решаващо значение за насърчаване на приемствеността между поколенията в селското стопанство.

„Обновяването на поколенията е проблем, който значително надхвърля намаляването на средната възраст на селскостопанските производители в ЕС. Важно е да се преосмисли цялата стратегия, така че младите хора да бъдат привлечени от професията на селскостопанския производител, което ще доведе до съживяване на селските райони“, подчерта Пирошка Калай, докладчик по становището на ЕИСК по тази тема, което беше прието на пленарната сесия на Комитета през октомври.

Съдокладчикът Джон Брайън заяви: „Необходима е по-голяма съгласуваност между мерките на ОСП и националните правни рамки и данъчни политики, за да се улесни прехвърлянето на стопанствата.“

Най-големите тревоги на младите земеделски стопани от ЕС са свързани с доходите на стопанствата, бюрокрацията, нелоялната конкуренция, финансирането, достъпа до земя, достъпа до начини за трансфер на практически знания, липсата на основни услуги като широколентов достъп и социалната изолация. Успешното обновяване на поколенията е едно от най-важните предизвикателства на нашето време, но и същевременно възможност.

Ето защо е важно всички тези проблеми да намерят решение в рамките на бюджета на ОСП за периода 2021—2027 г., за да се отговори на нуждите от финансиране, което ще гарантира адекватна подкрепа. В този смисъл ЕИСК предлага да се задели минимум от 2% от бюджета на ОСП (стълбове I и II) за подкрепа на младите земеделски стопани. (mr)