Технологията на блоковата верига притежава потенциал да преобрази обществото, но са нужни правна яснота и сигурност, и следователно общ за ЕС подход. Това е ключовото послание на становище по собствена инициатива, прието от ЕИСК на 30 октомври, в което се отправя и призив към към Европейската комисия да започне всеобхватна инициатива за превръщането на ЕС в световен авторитет в тази сфера.

Тази технология може да се прилага в много сектори с цел повишаване на сигурността и прозрачността и дори може да допринесе за постигането на целите за устойчиво развитие (ЦУР). Все пак, както ЕИСК посочва в становището си, все още са налице множество предизвикателства, на които трябва да се обърне внимание и съществува неотложна нужда от яснота, сигурност и защита на личния живот.

По тази причина ЕИСК призовава за общ за ЕС подход и отправя искане Комисията да постави началото на всеобхватна инициатива, в която централно място да бъде отредено на ЦУР. Тази инициатива би трябвало да бъде допълнена с план за действие, който да даде възможност Европа да се превърне в еталон за блоковите вериги в целия свят.

За тази цел справянето с правната несигурност е приоритет. Настоящата законодателна рамка е неясна и фрагментирана на равнището на държавите членки. От съществено значение е също така да се защити неприкосновеността на личния живот, да се гарантира оперативната съвместимост между различните технологични платформи на блоковите вериги и да се намалят разходите по сделките, които в много случаи са прекалено високи и възпиращи. (dgf)