Налични езици:

Уводна статия

Без мир няма растеж, просперитет и бъдеще

Мирът е нещо, за което си заслужава да се води всекидневна борба

Винаги се е твърдяло, че най-важното основание за съществуването на Европейския съюз е фактът, че ЕС осигури на своите държави членки мир за повече от седем десетилетия. Друг убедителен аргумент в полза на Европа е начинът, по който тя помогна за реинтеграцията на страните от бившия Източен блок със Запада  нещо, което не би било възможно да се направи за такъв кратък срок без ЕС. Европейският съюз дава на хората чувство за принадлежност и насърчава европейската идентичност.

Отбележете си в календара

22–23.11.2018 г., Атина, Гърция

12-и медиен семинар за гражданското общество на ЕИСК – утвърждаване на ценностите на Европа

28.11.2018 г., Брюксел

Среща на потребителите на високо равнище с домакин ЕИСК

12–13.12.2018 г., Брюксел

Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко

Делегация на ЕИСК обсъди социалния диалог и политиката за младежта с партньори от Албания

Членове на Европейския икономически и социален комитет се срещнаха с представители на албанското гражданско общество в Тирана на 24 и 25 септември, за да обсъдят състоянието на социалния диалог в страната и политиката за младежта и участието на младите хора в Албания.

Пет въпроса към Елеонора ди Николантонио

Елеонора ди Николантонио е новият началник на отдел „Комуникация“ на ЕИСК. Считано от 1 октомври 2018 г. тя поема ръководството на отдела от Петер Линдвалд-Нилсен.

#JubelFestival - членове на ЕИСК обсъждат нови идеи за бъдещето на Европа

Като възможност за обмяна на възгледи и за научаване на нещо ново, фестивалът „Юбел“, първият по рода си фестивал на европейската демокрация в Белгия, се проведе в съботата на 22 септември 2018 г. в парк „Леополд“ в Брюксел. Членовете на ЕИСК Пиер Жан Кулон, Рони Лано, Тиери Либар и Даниел Марелс проведоха дебат за бъдещето на Европа, който е изключително актуален предвид предстоящите европейски избори.

 

Да разбираме Европа на майчиния ни език

Европейският икономически и социален комитет организира изложба под надслов „ЕС говори на твоя език“, за да отбележи 60-ата годишнина от приемането на първия правен акт на Европейския съюз, Регламент № 1/58, който определя езиковия режим на институциите на ЕС. Изложбата е свидетелство за богатството на многоезична Европа.

Новини от ЕИСК

Проекти от 27 държави се конкурират за наградата на ЕИСК за гражданското общество за 2018 г.

#CivSocPrize @EU_EESC

ЕИСК получи 148 заявления за участие в конкурса, в който тази година ще бъдат отличени иновативните инициативи за насърчаване на идентичностите, европейските стойности и културното наследство в Европа

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) — гласът на организираното гражданско общество на равнището на ЕС — обяви конкурса с награден фонд от 50 000 евро през юни. Крайният срок за подаване на заявления за участие изтече на 7 септември, като бяха получени кандидатури от 27 държави членки, което показва, че в сравнение с 2017 г., когато участваха представители само от 20 държави, интересът на гражданското общество е нараснал.

ЕИСК ще настоява за амбициозен бюджет на ЕС в размер на най-малко 1,3 % от БНД на ЕС

На пленарно разискване през септември с Гюнтер Йотингер (комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси) относно многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021—2027 г. ЕИСК призова — в съответствие с позицията на Европейския парламент — за амбициозен бюджет от поне 1,3 % от БНД. Този размер би осигурил на ЕС необходимите инструменти за справяне с настоящите и бъдещите предизвикателства. Споразумението за стабилен бюджет преди европейските избори през месец май 2019 г. би било важно политическо послание и ще гарантира, че важните разходни програми могат да започнат без забавяне.

ЕИСК призова на конференция за амбициозна политика на сближаване след 2020 г.

Предложенията на Европейската комисия за политиката на сближаване след 2020 г. съдържат много положителни аспекти, но не са достатъчни. Ако бъде намален с 10 % спрямо предишния, бюджетът за сближаване няма да може да посрещне нуждите на настоящия политически дневен ред и обстановка. С оглед на предизвикателствата, пред които е изправен ЕС, окончателно споразумение по бюджета на ЕС за 2021–2027 г. трябва да бъде постигнато преди изборите за Европейски парламент през 2019 г.

Преодоляването на неравенството между половете в областта на цифровите технологии би повишило европейския БВП с 16 млрд. евро

Неравенството между половете в областта на цифровите технологии е следствие на дискриминацията срещу жените, която започва още в ранно детство. ЕИСК предлага многостепенен подход и всеобхватни политики, насочени към различните източници на това неравенство.

Следва да се гарантира адекватна социална защита на работниците при всички видове трудови правоотношения.

Достъпът до социална закрила е от съществено значение за едно по-справедливо общество, но за много хора на пазара на труда в Европа и по-специално за работещите в новите форми на заетост или самостоятелно заетите лица той става все по-неадекватен — това беше отправеното от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) предупреждение в неговото предложение за препоръка за достъпа до социална закрила.

ЕГИ „Пакет за защита на малцинствата“ беше представена пред ЕИСК

Инициаторите на европейската гражданска инициатива (ЕГИ) „Пакет за защита на малцинствата“ (Minority SafePack) представиха своето искане на пленарната сесия на ЕИСК на 20 септември. Целта на инициативата е защита на националните и езиковите малцинства в Европа.

Правилата за защита на потребителите би трябвало едновременно да защитават потребителите и да помагат на търговците да се справят със сътресението, причинено от бурното развитие на електронната търговия в Европа

На пленарната сесия на Европейския икономически и социален комитет на 20 септември липсата на ентусиазъм във връзка с предложения от Комисията Нов търговски механизъм за потребителите беше споделена от представителите на европейските предприятия и потребителите. По отношение на пакета Комитетът изрази неувереност спрямо това дали Новият търговски механизъм изпълнява ангажимента за адаптиране на законодателството за защита на потребителите в Европа към ерата на цифровите технологии. Според ЕИСК преди всичко е трябвало да се акцентира върху действителното прилагане на действащите правила за защита на потребителите.

ЕИСК призовава за приобщаващ изкуствен интелект, който да поставя работниците на първо място при въвеждането на интелигентни технологии на работното място

ЕС трябва да гарантира, че свързаната с изкуствения интелект революция не заплашва качеството на труда в Европа. Взаимоотношенията между работниците и машините трябва да се регулират по такъв начин, че хората никога да не се превърнат в слуги на машините, заяви Европейският икономически и социален комитет в доклад, приет на септемврийската пленарна сесия.

Всички нелоялни търговски практики във веригата за доставки на храни трябва да бъдат забранени, а всички оператори – защитени

Нелоялните търговски практики (НТП) водят до отрицателни икономически, социални и екологични последици. Веригата за доставки на храни е особено податлива на НТП, призна Комисията. Предложението ѝ за директива относно нелоялните търговски практики във веригата за доставки на храни обаче не е твърде амбициозно.

ЕИСК призовава за задължителни мерки по отношение на онлайн платформите с цел борба с дезинформацията

Платформите на социалните медии трябва да бъдат по-отговорни и да се придържат към строги правила. Комитетът споделя мнението на Европейската комисия, че това би било голяма крачка напред в борбата срещу дезинформацията. В предложението на Комисията обаче липсват практически стъпки за постигането на тази цел. В своето становище, подготвено от Мартин Сикер и прието на пленарната сесия на 19 септември, ЕИСК настоява Комисията да одобри задължителни мерки.

Новото предложение на Комисията за цифровия пазар ще защитава МСП

С новия регламент относно цифровия единен пазар, предложен от Европейската комисия, за първи път ще бъдат защитени не само потребителите на електронната търговия, но и МСП. Предприятията, работещи на онлайн платформи и търсачки, ще могат да разрешават свои спорове извън съда. Това е напредъкът, който се подчертава в становището на Марко Вецани, прието на пленарната сесия на ЕИСК на 19 септември 2018 г.

Планът за действие на ЕК в областта на околната се отличава с липса на амбиция и средства

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) отправи предупреждение, че планът за действие в областта на околната среда на Европейската комисия, който има за цел да подобри слабото и неравномерно изпълнение и управление на законодателството на ЕС в областта на околната среда в целия ЕС, се отличава с липса на амбиция и средства, като в него се предлагат мерки, които са твърде неефективни за адекватно и еднакво санкциониране на неспазването от страна на държавите членки.

ЕИСК подкрепя предложенията на Комисията да инвестира в интелигентна, безопасна и устойчива мобилност

Председателят на ЕИСК Лука Жайе и европейският комисар по транспорта Виолета Булц взеха участие в оживен дебат относно мобилността на пленарната сесия на ЕИСК на 20 септември 2018 г. Подходяща регулаторна рамка за добре функциониращо Единно европейско транспортно пространство, цифровизация на наземните транспортни технологии, по-добра оперативна съвместимост между съществуващите различни електронни системи за пътно таксуване и инвестиции в чиста електроенергия бяха в центъра на дебата с членовете на ЕИСК.

ЕИСК се застъпва за по-силен Механизъм за свързване на Европа за периода след 2020 г.

По-голям бюджет, повече взаимодействия между мрежите, продължаване на техническата подкрепа, потвърден ангажимент за инвестиции в електроенергийни проекти и инфраструктура с двойно предназначение – за гражданите, и за целите на отбраната. В становището, изготвено съвместно от Аурел Лауренциу Плошчану и Греъм Уотсън, което беше прието на пленарната сесия на ЕИСК на 19 септември 2018 г., ЕИСК широко подкрепя новия регламент за Механизма за свързване на Европа (МСЕ) за периода след 2021-2027 г. и откроява области, в които има място за подобрения.

Новини от групите

Европейски социален модел — може ли все още да си го позволим в един глобализиран свят?

от група „Работодатели“ на ЕИСК

За успешен социален модел имаме нужда от икономически успехи. За да се гарантира устойчивостта на европейския социален модел, трябва да се подобри неговата ефективност и да се увеличи производителността на Европа. Това бяха основните заключения от дискусията на тема „Европейски социален модел — може ли все още да си го позволим в един глобализиран свят?“, която се проведе в Сопот, Полша, на 27 септември 2018 г.

Обръщане на евроскептичните тенденции

от група „Работници“ на ЕИСК

Този месец група „Работници“ проведе заседание във Виена, на което обсъди рисковете, пред които са изправени работниците и гражданите в Европа, и стратегиите на профсъюзите за справяне с тях.

Борбата с популизма е въпрос, който засяга всички!

от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК

Икономическият напредък и социалната стабилност са две отлични оръжия за противодействие на евроскептицизма, но те не са достатъчни. На конференция, проведена в сътрудничество с Камарата на труда на провинция Форарлберг във Фелдкирх, Австрия, на 11 октомври 2018 г., група „Многообразие Европа“ разгледа как и защо се появи популизмът в ЕС и посочи ключовата роля, която може да изпълнява гражданското общество за борба с него.

Скоро в културни прояви на ЕИСК

Утвърждаване на ценностите на Европа

Ролята на гражданското общество във връзка със защитата, насърчаването и укрепването на нашето наследство от ценности с оглед на предстоящите европейски избори

По време на 12-я Медиен семинар за гражданското общество, който ще се проведе в Атина от 22 до 23 ноември, Европейският икономически и социален комитет ще разгледа европейските ценности като част от наследството на Европа.

Едвард Степанчич и конструктивизъм отвъд границите

Успоредно с провеждането на пленарната сесия през октомври във фоайе 6 ще бъде представена изложба на картини под заглавието „Едвард Степанчич и конструктивизъм отвъд границите“. В изложбата е включена частна колекция от 21 оригинални произведения на изкуството и тя ще бъде открита на 17 октомври, сряда, в 13,00 ч. от председателя на ЕИСК Лука Жайе.

Храна за размисъл

През ноември ЕИСК ще бъде домакин на изложбата „Храна за размисъл“, съдържаща 25 картни, рисувани с маслени бои на платно, на утвърдения художник Брус Търман. Картините са представени като готварска книга с илюстрации – пътешествие през кулинарните традиции на Европа посредством различни рецепти.