Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) изразява съжаление, че не всички държави — членки на Европейския съюз, са одобрили Глобалния пакт за миграцията, който според ЕИСК представлява отлична възможност ЕС да постигне напредък в намирането на единен глас за миграцията в световен мащаб.

В становището си по собствена инициатива относно „Изпълнение на Глобалния пакт на ООН за безопасна, организирана и законна миграция въз основа на ценностите на ЕС“ ЕИСК подчертава, че пактът е необвързващо споразумение и като такова не създава нови задължения за държавите — членки на ЕС.

Все пак неговото съдържание се основава изцяло на основните ценности на ЕС като зачитането на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека и на малцинствата, както е заложено в член 2 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

„Пактът не е революционен или радикален сам по себе си, но предлага многостранна рамка за сътрудничество между държавите на произход, транзит и прием“, заяви докладчикът по становището Хосе Антонио Морено Диас.

Като водещ изразител на позицията на институциите на ЕС, ЕИСК се стреми да даде силни аргументи за институционалния дебат в ЕС по този въпрос в подкрепа на безопасната и организирана миграция.

Пактът може да бъде добра отправна точка за основан на факти дебат относно съгласуването на различните нагласи на държавите – членки на ЕС, към миграцията, заяви г-н Морено Диас. (ll)