ЕИСК призовава за по-интегриран подход в областта на транспорта

Транспортът е основен благоприятстващ фактор по отношение на реализирането на устойчивото развитие. Той допринася за икономиката, търговията и заетостта, но освен това поставя въпроси във връзка с околната среда, движението и безопасността. В доклад на Телерво Кила-Харака Рунала ЕИСК прави преглед на целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР) и като предоставя хоризонтален подход, който обединява икономическите, социалните и екологичните аспекти, той призовава Комисията да изготви нова и интегрирана рамка за бъдещата политика на ЕС в областта на транспорта.

„Транспортът е една от основните политики на Европейския съюз, но за съжаление разработването на политиките в тази област все още се основава на изолирани процеси, което води до известно фрагментиране на подходите и инициативите. Например свързаните с пазара въпроси са част от транспортната политика, докато свързаните с климата и енергетиката въпроси попадат в областта на енергийния съюз“, заяви г-жа Кила-Харака Рунала.

Възможностите и предизвикателствата в резултат на цифровизацията и роботизацията също трябва да бъдат управлявани по подходящ начин. „Транспортът трябва да бъде достъпен (включително във финансово отношение), безпроблемен и ефективен, както и безопасен и сигурен, за да осигури мобилността на хората и стоките. За тази цел и в съответствие с ЦУР се нуждаем от значителни инвестиции в подходяща инфраструктура, иновации и добре функциониращи транспортни системи, в т.ч. обществен транспорт“, заключи г-жа Кила-Харака Рунала.

Освен това в становището се изтъква, че участието на гражданското общество в изготвянето и изпълнението на транспортната политика е от решаващо значение. Публичният сектор трябва да изпълнява основна роля, но инициативите „от долу нагоре“ и партньорствата също трябва да бъдат улеснени. (mp)