You are here

Енергийният преход може да бъде от полза за икономиката на европейските региони

Енергийният преход може да бъде от полза за икономиката на европейските региони Преходът към децентрализирани, възобновяеми и цифровизирани форми на енергийни доставки би имал икономически ползи за регионите на ЕС в допълнение към ползите за околната среда. В доклад на Луц Рибе ЕИСК заявява, че има най-малко четири причини, поради които интелигентното производство на енергия може да помогне на регионалните икономики, и той призовава Европейската комисия систематично да свързва бъдещата регионална и социална политика на сближаване с инициативата за енергийния съюз.

Въпреки че в публичните и обществените дебати на европейско равнище акцентът често се поставя върху ползите за околната среда от прехода към децентрализация или рисковете, свързани с него, Комитетът посочва друг момент и заявява, че разработването на енергия от възобновяеми източници би могло да доведе до икономически ползи за регионите в ЕС. Енергийният преход представлява отлична възможност за местните икономики, особено за структурно слабите и селските региони на Европа. В становището на ЕИСК, прието на пленарната сесия от 11 юли 2018 г., се изтъква, че декарбонизираното производство на енергия би могло да бъде от полза за регионите по отношение на:

  • намаляване на необходимостта от внос на горива;
  • създаване на икономическа стойност в съответния регион, най-вече ако собствеността се запази на местно равнище;
  • създаване на устойчиви и качествени работни места посредством изграждането, експлоатацията и поддръжката на производство на енергия от възобновяеми източници;
  • и накрая,
  • увеличаване на приходите от регионалните данъци.

На дебат за енергийния преход, проведен по време на пленарната сесия на ЕИСК през юли, Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за енергийния съюз, подчерта колко е важно да се свържат инициативите на ЕС в областта на енергетиката с регионалната политика и развитие и да се засили сътрудничеството между органите на ЕС и гражданското общество.

„Плановете и политическите ангажименти се реализират в конкретни проекти на местно равнище. Енергийният съюз не може да бъде изграден тук в Брюксел — това трябва да се постигне в нашите градове и села чрез съвместни усилия с оригинални решения“, заяви г-н Шефчович.

Г-н Шефчович потвърди ангажимента на Комисията за бъдещи действия, насочени към премахването на настоящите бариери, които възпират активното и пълноправно участие на хората в енергийния преход като произвеждащи потребители, както и към изграждането на доверие между инвеститорите в екологичната енергия.

Председателят на ЕИСК Лука Жайе заключи, като изтъкна визията на ЕИСК и неговата роля да гарантира, че се изслушват всички мнения: „ЕИСК полага усилия да се увери, че чрез събирането на експерти на гражданското общество от цяла Европа никой няма да бъде забравен във връзка с модернизацията на европейската икономика, било то по отношение на околната среда, работните места и възможностите за създаване на икономическа стойност, или като потребител“. (mp)