Данъчното облагане на цифровата стопанска дейност следва да бъде разгледано на световно равнище

Digital tax

Всяко решение за данъчното облагане на цифровите бизнес модели, предложено на равнището на ЕС, трябва да съответства на международните практики и споразумения в сферата на корпоративното данъчно облагане, заяви ЕИСК в наскоро приет доклад. Вместо това законодателният пакет на Европейската комисия цели да облага оборота, а не печалбата, на предприятията и да събира данъци там, където се осъществяват продажбите, а не там, където се създава стойност.

Според ЕИСК този подход може да изложи на риск интегритета на единния пазар на ЕС и да доведе до двойно данъчно облагане. Международните данъчни системи биха могли да станат по-сложни и това да породи по-голяма несигурност за инвеститорите. Предвид тези тревоги ЕИСК призовава Комисията да извърши допълнителна оценка на въздействието на предложените мерки.

Много е важно да бъдат разработени нови принципи относно начина за отнасяне на корпоративните печалби от цифровите дейности към държава от ЕС и те да бъдат облагани, заяви ЕИСК в своя доклад. Цифровите дружества би трябвало като всички други предприятия да заделят средства за публичните финанси и да споделят данъчната тежест за финансирането на обществените услуги, но всяко решение за тях трябва да бъде честно и основано на консенсус и да създава еднакви условия на конкуренция за всички икономики в ЕС.

Въпреки изразените опасения, ЕИСК счита, че инициативите на Комисията във връзка с цифровия данък са стъпка в правилната посока и приветства амбицията ѝ да намери общо решение. Комисията постави началото на международно обсъждане и сега е изключително важно държавите членки да постигнат обща позиция и напредък в обсъжданията, за да се намери необходимото общо решение на равнището на ОИСР. (jk)