Спешно са необходими допълнителни мерки за намаляване на необслужваните кредити

NPLs

ЕИСК приветства предложенията на Европейската комисия във връзка с необслужваните кредити. Въпреки че Комитетът предлага оценка на въздействието на предложението за регламент, той счита, че предложенията ще допринесат за укрепването на ИПС и напредъка към завършването на банковия съюз.

Необходими са допълнителни мерки на равнището на ЕС за намаляване на обема на необслужвани кредити и предотвратяване на натрупването им. Отписването на обезценени дългове от сметките на финансовите институции е жизненоважно, за да се избегнат последствията от свръхзадлъжняване в бъдеще и за да се стимулира банковото кредитиране за предприятията и гражданите. Кредитните институции трябва да гарантират в бъдеще отговорно кредитиране.

В становището си относно предложенията на Комисията ЕИСК поставя под съмнение прилагането на универсален подход и графика за обезпечаването на нови необслужвани кредити при предложения задължителен пруденциален предпазен механизъм. Прилагането на предпазни механизми би трябвало да отчита разликите в гражданското право между държавите членки и продължителността на процедурите в гражданските съдилища. Графикът за обезпечаването на нови необслужвани кредити може да принуди банките да ги продадат бързо спънка за засегнатите дружества.

Ето защо установяването на потенциалното въздействие на предложения регламент върху банките, върху отпускането на кредити на домакинствата, върху МСП и върху растежа на БВП е силно препоръчително, за да се прецени дали предложението за регламент е подходящо и ефективно.

Предложенията на Комисията насърчават разработването на вторични пазари за необслужваните кредити. ЕИСК счита, че законодателите не трябва да насърчават продажбата на необслужвани кредити поради риска, че те могат да бъдат продадени на по-ниски цени на вторичния пазар в сравнение със стойността, която могат да достигнат при възстановяване в рамките на банките. (jk)