Несъответствие на уменията – губим милиони и ще започнем да губим още повече!

от група „Работодатели“ на ЕИСК

Европейската икономика губи над 2% от своята продуктивност на година поради несъответствия между уменията и изискванията на пазара на труда, гласи неотдавнашно проучване, възложено от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК). Това означава загуба от 80 цента за всеки час работа. Ако не се предприемат реформи, положението ще се влоши още повече.

Според проучването предприятията в повечето държави от ЕС се сблъскват с растящ недостиг на работници с подходящи умения. Отражението на този проблем при някои от професиите е вече сериозно, като например при специалистите в областта на ИКТ, лекарите, специалистите в сферата на науките, технологиите, инженерството и математиката, учителите, медицинските сестри и акушерките. Налице е и недостиг от работници със средна квалификация като шофьори, готвачи и заварчици.

Това води до допълнителни разходи за обучение на служителите, загуба на конкурентоспособност и по-бавен процес на подбор. Повече от 70 % от дружествата, които се занимават с професионални, научни или технически услуги, и 67 % от предприятията в сектора на ИКТ признават, че несъответствията между уменията и изискванията на пазара на труда оказват сериозно въздействие върху политиките им в областта на човешките ресурси.

Дружествата, участвали в проучването, посочват, че ключов фактор за несъответствието между търсените и предлаганите умения са слабите традиции в ученето през целия живот и (пре)квалификацията. Най-сериозно засегнати от това явление са хората под 24 години и тези над 65 години. Най-малко вероятно да бъдат засегнати от несъответствия на уменията са лицата на възраст от 40 до 54 години.

Ефикасното професионално образование и обучение, повечето на брой програми за учене през целия живот и ефективните посреднически услуги в сферата на заетостта са от основно значение за преодоляване на несъответствията. Много важно е и да се подобри оценката на уменията, за да могат да се откриват отрано уменията на бъдещето.

Сред причините за несъответствието на уменията са бавните образователни реформи, прекомерното регулиране на пазара на труда и данъчното облагане на труда и произволните механизми за определяне на заплатите. Промените трябва да бъдат направени както от националните и местните власти, така и от заинтересованите страни – образователните институции, работодателите и самите работници.

Проучването беше подготвено от Института по пазарна икономика по искане на група „Работодатели“ на ЕИСК и може да бъде свалено от: http://europa.eu/!dM96Ft (jl)