ЕИСК призовава за прекратяване на приватизацията на водата

ЕИСК смята, че актуализирането на Директивата за питейната вода —в резултат на гражданската инициатива „Право на вода“ (Right2Water) — следва да бъде въз основа на насоките на СЗО. В нея би трябвало да бъде включено човешкото право на достъп до вода. В становището на ЕИСК относно Директивата за питейната вода се призовава за прекратяване на приватизацията на водата и се изразява желание за мерки, които насърчават хората да използват разумно този ограничен ресурс. Освен това Комитетът желае да бъдат предвидени потенциалните проблеми в производството на минералната вода.

ЕИСК изразява съжаление, че в предложението на Комисията не е отчетено недвусмислено универсалното право на достъп до питейна вода и канализация, за което се призовава от Европейската гражданска инициатива и в Целите за устойчиво развитие. Моделът на СЗО, който се основава на минимални количества вода на човек на ден, би могъл да е един възможен вариант.

„Питейната вода е жизненоважен ресурс, който е от основно значение за здравето, благосъстоянието и достойнството на всеки човек, като в същото време е от съществено значение за икономическата и производствената дейност, и би трябвало да се прекрати приватизирането ѝ“, заяви Джерардо Ларги — докладчик по становището.

За обезкуражаване на непропорционалното използване на вода би трябвало да бъдат приложени подходящи мерки, насочени както към физическите лица, така и към промишлеността и селското стопанство.

Изпреварващите мерки, сред които преструктуриране на промишлеността и преквалификация на работниците, би трябвало да спомогнат за смекчаване на очакваните последици за производителите на минерална вода. (sma)