Реформите в сферата на социалната политика са сред водещите приоритети на присъединяването на Черна гора към ЕС

На 17 юли представители на Европейския икономически и социален комитет и на гражданското общество в Черна гора се срещнаха в Подгорица, за да обсъдят актуалното състояние и работата преди започването на преговорите за присъединяването на Черна гора към ЕС, и приеха съвместна декларация.

Съвместният консултативен комитет (СКК) „ЕС-Черна гора“ призова правителството на Черна гора да положи повече усилия за изпълнение на критериите за затваряне на преговорните глави, по-специално на междинните критерии в областта на принципите на правовата държава.

По отношение на социалната политика и заетостта СКК подчерта значението на трудовото право като основа за структурната реформа на пазара на труда, която ще се отрази добре на цялостната икономическа и социална обстановка в страната. С цел подготовка за участие в свободното движение на работници СКК призова властите в Черна гора да започнат навреме подготовката за участие в координирането на системите за социална сигурност и в Европейския портал за професионална мобилност (EURES), както и подготовката за употребата на Европейската здравноосигурителна карта. Във връзка с положението на медиите и организациите на гражданското общество в страната, СКК изрази загриженост за свободата на печата, преди всичко по отношение на националния обществен радио- и телевизионен оператор RTCG.

Следващата среща на СКК, която ще бъде 12-та поред, ще се проведе в Брюксел през втората половина на 2018 г. СКК се състои от дванадесет членове – шест представители на ЕИСК и шест представители на гражданското общество на Черна гора.(ks)