Европа трябва да положи повече усилия за закрила на жените с увреждания

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава институциите на ЕС и държавите членки да увеличат усилията си за закрила на жените и момичетата с увреждания, които продължават да се сблъскват с многобройни форми на дискриминация в обществото на ЕС въз основа на своя пол и увреждане, което често води до социално изключване.

Въпреки че съставлява 16 % от общото женско население в Европа, тази група от 40 милиона жени е сред най-уязвимите и маргинализираните в европейското общество.

В становището си, прието през юли, ЕИСК заявява, че ЕС и държавите членки не разполагат със стабилна правна рамка за защита и гарантиране на човешките правата на всички жени и момичета с увреждания.

„Жените с увреждания се нуждаят от специална подкрепа, но въпреки това нито една от стратегиите на ЕС — нито стратегията за жените, нито стратегията за хората с увреждания, не поставя специален акцент върху тях. Все едно тези хора не съществуват, сякаш са по-малко ценни в сравнение с останалата част на населението“, заяви докладчикът по становището Гунта Анча.

ЕИСК призовава ЕС и държавите членки да приложат Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, по-специално член 6 от нея, който се отнася до жените с увреждания.

ЕИСК подчертава, че държавите – членки на ЕС, трябва да се присъединят към Конвенцията от Истанбул за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие и припомня, че вероятността жените с увреждания да станат жертва на такова насилие е между три и пет пъти по-голяма в сравнение с жените без увреждания.

Становището ще допринесе за предстоящия доклад на Европейския парламент по тази тема през есента. (ll)