ЕИСК приветства плана за действие в областта на финансовите технологии с определени резерви

Предложените от Европейската комисия мерки във връзка с разработването на технологии за финансовия сектор в Европа трябва да бъдат адаптирани, така че да се постигне равновесие между стимулирането на пазара и сигурността и стабилността на финансовата и икономическата система. Според ЕИСК предложеният план за действие представлява добра основа, но са необходими допълнителни мерки, за да се използва в пълна степен потенциалът на финансовите технологии и да се гарантират сигурност, защита и равни пазарни условия за всички участници на пазара.

ЕИСК смята, че за финансово-технологичните участници би трябвало да важат същите правила, както за финансовия сектор, особено по отношение на устойчивостта, киберсигурността и надзора, както и че са необходими правила за гарантиране на хомогенното развитие на финансовите технологии в ЕС. Комисията следва да разясни отговорността на дружествата, които предлагат услуги „в облак“, по отношение на защитата на съхраняваните от тях лични и да установи възможни правила.

Все пак ЕИСК подкрепя плана за действие на Комисията, тъй като той би могъл да допринесе за завършването на съюза на капиталовите пазари, ИПС и цифровия единен пазар. Освен това ЕИСК приветства предложенията на Комисията за създаване на улесняваща рамка за колективното финансиране, тъй като те предоставят нови възможности и по-голяма сигурност и защита за всички участници на пазара. Въпреки това поне в началните етапи би трябвало да се засили акцентът върху рисковете, свързани с колективното финансиране и пазарите, за да бъдат по-добре идентифицирани или смекчени, когато това е възможно, както и да се гарантира сигурността и защитата за всички заинтересовани страни.

В допълнение трябва да бъдат разгледани в по-голяма степен въпросите за изпирането на пари, финансирането на тероризма и данъчното облагане на колективното финансиране, и да бъдат въведени разпоредби за редовен мониторинг и оценка на предложения режим на ЕС. (jk)