Цифровата трансформация би трябвало да бъде отговорна от социална и етична гледна точка

Преходът към цифровите технологии в ЕС следва да бъде основан на зачитането на европейските ценности и подкрепен посредством по-стабилни социални политики, за да се гарантира, че никой няма да бъде забравен. Европейското общество като цяло — работниците, дружествата и широката общественост — би трябвало да имат възможност да се възползват от големия потенциал на новите технологии — това заяви Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) на пленарната си сесия през юли.

В своето становище относно „Концепциите на ЕС за управление на прехода в цифровизирания свят на труда“ по искане на австрийското председателство Комитетът изброява редица приоритети за ЕС, които би трябвало да гарантират, че ще могат да се използват ползите от цифровизацията. Сред тях са повишаване на квалификацията на работниците в Европа, укрепване на системите за социална сигурност и гарантиране на разнообразие на работното място, така че например работните места в цифровия сектор да не бъдат заети предимно от мъже.

ЕИСК предупреди обаче, че инвестициите в социалните политики възлизат едва на 0,3 % от общите публични разходи в ЕС, и заяви, че те би трябвало да бъдат увеличени.

Като потвърди подкрепата си за подход към цифровизацията, при който човекът запазва контрол, ЕИСК заяви, че насърчава развитието на изкуствен интелект, който е отговорен в социален план и е в услуга на общото благо.

„Непрозрачността на функционирането на алгоритмите и начина, по който те извършват избор, излизащ извън контрола на човека, пораждат огромни предизвикателства пред ЕС, както и основни въпроси по отношение на обществото, в което искаме да живеем“, беше заключението на ЕИСК. (ll)